​​​​​​​วิธีนั่งบําเพ็ญสมาธิ

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
ระเบียบปฎิบัติการบําเพ็ญสมาธิประจําวัน

วิธีนั่งบําเพ็ญสมาธิ

พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฎิบัติการบําเพ็ญสมาธิประจําวัน , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , วิธีนั่งบําเพ็ญสมาธิ , สมาธิ , Meditation , นั่งสมาธิ

          ผู้บําเพ็ญสมาธิพึงนั่งขัดสมาธิราบ คือ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย วางมือหงายไว้บนหน้าตักตั้งตัวตรงมองทอดสายตาไปข้างหน้าประมาณ ๒ ศอก แล้วหลับตา มีสติสัมปชัญญะระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอ กําหนดลมหายใจเข้า - ออก พร้อมกับระลึกลึงพระพุทธคุณเป็นอารมณ์


คําบริกรรมขณะบําเพ็ญสมาธิ

         ผู้บําเพ็ญสมาธิ พึงนึกถึงคําบริกรรม ตามวิธีอานาปานุสสติ คือ การกําหนดลมหายใจเข้า - ออก พร้อมกับพุทธานุสสติดังนี้

         ขณะหายใจเข้า นึกถึงพระพุทธคุณว่า "พุท"

         ขณะหายใจออก นึกถึงพระพุทธคุณว่า "โธ"

         พึงมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอ กําหนดถึงลมหายใจเข้าออก และพระพุทธคุณควบคู่กันอย่างนี้ตลอดไป


กําหนดเวลานั่งบําเพ็ญสมาธิ

         ผู้เริ่มบําเพ็ญสมาธิ ควรนั่งบําเพ็ญสมาธิด้วยระยะเวลาสั้นๆ เพียง ๑๐ - ๑๕ นาที ไปพลางก่อน ครั้นเมื่อร่างกายเกิดความเคยชินต่อการนั่งแล้ว พึงเพิ่มเวลานั่งให้มากขึ้นตามลําดับ

         เวลานั่งสมาธิเหมาะที่สุด คือ เวลากลางคืนก่อนนอนซึ่งเป็นเวลาเงียบสงัดเหมาะแก่การบําเพ็ญสมาธิ

         ก่อนจะเลิกนั่งบําเพ็ญสมาธิ พึงลุกขึ้นนั่งคุกเข่ากราบพระรัตนตรัย ๓ ครั้งก่อน แล้วจึงเลิกนั่งฯ

 

 Total Execution Time: 0.0011202017466227 Mins