​​​​​​​การทําบุญตักบาตรสะเดาะเคราะห์

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
ระเบียบปฏิบัติการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์

การทําบุญตักบาตรสะเดาะเคราะห์


พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , การทําบุญตักบาตรสะเดาะเคราะห์ , สมาธิ , Meditation , ตักบาตร , ใส่บาตร , ทำบุญ

         การทําบุญตักบาตรสะเดาะเคราะห์นี้ เป็นความนิยมตามลัทธิไสยศาสตร์ ซึ่งคํานวณอายุของคนเราตามทักษาพยากรณ์ไว้โดยย่อ ดังนี้

กําลังพระนพเคราะห์

         - พระอาทิตย์ มีกําลัง ๖ เสวยอายุผู้ใด ผู้นั้นนิยมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖ รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายพระอาทิตย์

         - พระจันทร์ มีกําลัง ๑๕ เสวยอายุผู้ใด ผู้นั้นนิยมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๕ รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายพระจันทร์

         - พระอังคาร มีกําลัง ๘ เสวยอายุผู้ใด ผู้นั้นนิยมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘ รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายพระอังคาร

         - พระพุธ มีกําลัง ๑๗ เสวยอายุผู้ใด ผู้นั้นนิยมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๗ รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายพระพุธ

         - พระราหู มีกําลัง ๑๒ เสวยอายุผู้ใด ผู้นั้นนิยมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๒ รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายพระราหู

         - พระพฤหัสบดี มีกําลัง ๑๙ เสวยอายุผู้ใด ผู้นั้นนิยมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๙ รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายพระพฤหัสบดี

         - พระศุกร์ มีกําลัง ๒๑ เสวยอายุผู้ใด ผู้นั้นนิยมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๒๑ รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายพระศุกร์

         - พระเสาร์ มีกําลัง ๑๐ เสวยอายุผู้ใด ผู้นั้นนิยมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐ รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายพระเสาร์

 

กําหนดเวลาพระนพเคราะห์เสวยอายุ
พระเคราะห์เสวยอายุคนเกิดวันอาทิตย์

พระอาทิตย์          เสวยอายุ      ๖ ปี    ตั้งแต่อายุ      ๑ ปี      ถึง อายุ      ๖ ปี
พระจันทร์                             ๑๕ ปี                        ๙ ปี                     ๒๑ ปี
พระอังคาร                              ๘ ปี                      ๒๒ ปี                    ๒๙ ปี
พระพุธ                                 ๑๙ ปี                      ๓๐ ปี                    ๔๖ ปี
พระเสาร์                               ๑๐ ปี                      ๔๙ ปี                    ๕๖ ปี
พระพฤหัสบดี                        ๑๙ ปี                      ๕๙ ปี                   ๙๕ ปี
พระราหู                                ๑๒ ปี                       ๙๖ ปี                   ๘๙ ปี
พระศุกร์                                ๒๑ ปี                      ๘๘ ปี                 ๑๐๘ ปี


พระเคราะห์เสวยอายุคนเกิดวันนันทร์

พระจันทร์           เสวยอายุ      ๑๕ ปี   ตั้งแต่อายุ      ๑ ปี     ถึง อายุ      ๑๕ ปี
พระอังคาร                               ๘ ปี                     ๑๖ ปี                      ๒๓ ปี
พระพุธ                                  ๑๙ ปี                     ๒๔ ปี                      ๔๐ ปี
พระเสาร์                                ๑๐ ปี                     ๔๑ ปี                      ๕๐ ปี
พระพฤหัสบดี                         ๑๙ ปี                     ๕๑ ปี                      ๖๙ ปี
พระราหู                                 ๑๒ ปี                     ๙๐ ปี                      ๘๑ ปี
พระศุกร์                                 ๒๑ ปี                    ๘๒ ปี                    ๑๐๒ ปี
พระอาทิตย์                               ๖ ปี                  ๑๐๓ ปี                    ๑๐๘ ปี


พระเคราะห์เสวยอายุคนเกิดวันอังคาร

พระอังคาร           เสวยอายุ      ๘ ปี     ตั้งแต่อายุ      ๑ ปี      ถีง อายุ      ๘ ปี
พระพุธ                                 ๑๗ ปี                         ๙ ปี                     ๒๕ ปี
พระเสาร์                               ๑๐ ปี                       ๒๖ ปี                     ๓๕ ปี
พระพฤหัสบดี                        ๑๙ ปี                       ๓๖ ปี                     ๕๔ ปี
พระราหู                                ๑๒ ปี                       ๕๕ ปี                     ๖๖ ปี
พระศุกร์                                ๒๑ ปี                       ๖๗ ปี                    ๘๗ ปี
พระอาทิตย์                              ๖ ปี                      ๘๘ ปี                     ๙๓ ปี
พระจันทร์                              ๑๕ ปี                      ๙๔ ปี                   ๑๐๘ ปี


พระเคราะห์เสวยอายุคนเกิดวันพุธ (กลางวัน)

พระพุธ                เสวยอายุ     ๑๗ ปี    ตั้งแต่อายุ      ๑ ปี     ถึง อายุ      ๑๗ ปี
พระเสาร์                                 ๑๐ ปี                     ๑๘ ปี                      ๒๗ ปี
พระพฤหัสบดี                          ๑๙ ปี                     ๒๘ ปี                      ๔๖ ปี
พระราหู                                  ๑๒ ปี                     ๔๗ ปี                     ๕๘ ปี
พระศุกร์                                  ๒๑ ปี                     ๕๙ ปี                     ๗๙ ปี
พระอาทิตย์                                ๖ ปี                     ๘๐ ปี                     ๘๕ ปี
พระจันทร์                                ๑๕ ปี                     ๘๖ ปี                   ๑๐๐ ปี
พระอังคาร                                 ๘ ปี                   ๑๐๑ ปี                   ๑๐๘ ปี


พระเคราะห์เสวยอายุคนเกิดวันพุธ (กลางคืน)

พระราหู              เสวยอายุ       ๑๒ ปี    ตั้งแต่อายุ     ๑ ปี      ถึง อายุ     ๑๒ ปี
พระศุกร์                                  ๒๑ ปี                     ๑๓ ปี                      ๓๓ ปี
พระอาทิตย์                               ๖ ปี                     ๓๔ ปี                      ๓๙ ปี
พระจันทร์                               ๑๕ ปี                     ๔๐ ปี                     ๕๔ ปี
พระอังคาร                                ๘ ปี                     ๕๕ ปี                     ๖๒ ปี
พระพุธ                                   ๑๗ ปี                     ๖๓ ปี                     ๗๙ ปี
พระเสาร์                                  ๑๐ ปี                     ๘๐ ปี                     ๘๙ ปี
พระพฤหัสบดี                          ๑๙ ปี                     ๙๐ ปี                    ๑๐๘ ปี


พระเคราะห์เสวยอายุคนเกิดวันพฤหัสบดี

พระพฤหัสบดี      เสวยอายุ       ๑๙ ปี    ตั้งแต่อายุ      ๑ ปี     ถึง อายุ     ๑๙ ปี
พระราหู                                  ๑๒ ปี                      ๒๐ ปี                     ๓๑ ปี
พระศุกร์                                 ๒๑ ปี                      ๓๒ ปี                     ๕๒ ปี
พระอาทิตย์                               ๖ ปี                     ๕๓ ปี                     ๕๘ ปี
พระจันทร์                               ๑๕ ปี                     ๕๙ ปี                     ๗๓ ปี
พระอังคาร                                ๘ ปี                     ๗๔ ปี                     ๘๑ ปี
พระพุธ                                   ๑๗ ปี                     ๘๒ ปี                    ๙๘ ปี
พระเสาร์                                 ๑๐ ปี                      ๙๙ ปี                  ๑๐๘ ปี


พระเคราะห์เสวยอายุคนเกิดวันศุกร์

พระศุกร์              เสวยอายุ      ๒๑ ปี     ตั้งแต่อายุ     ๑ ปี      ถึง อายุ     ๒๑ ปี
พระอาทิตย์                               ๖ ปี                     ๒๒ ปี                      ๒๗ ปี
พระจันทร์                               ๑๕ ปี                     ๒๘ ปี                      ๔๒ ปี
พระอังคาร                                ๘ ปี                     ๔๓ ปี                      ๔๐ ปี
พระพุธ                                   ๑๗ ปี                     ๕๑ ปี                      ๖๗ ปี
พระเสาร์                                 ๑๐ ปี                     ๖๘ ปี                      ๗๗ ปี
พระพฤหัสบดี                          ๑๙ ปี                     ๗๘ ปี                      ๙๖ ปี
พระราหู                                  ๑๒ ปี                     ๙๗ ปี                    ๑๐๘ ปี


พระเคราะห์เสวยอายุคนเกิดวันเสาร์

พระเสาร์            เสวยอายุ        ๑๐ ปี     ตั้งแต่อายุ    ๑ ปี      ถึง อายุ       ๑๐ ปี
พระพฤหัสบดี                          ๑๙ ปี                     ๑๑ ปี                       ๒๙ ปี
พระราหู                                  ๑๒ ปี                     ๓๐ ปี                       ๔๑ ปี
พระศุกร์                                  ๒๑ ปี                    ๔๒ ปี                        ๖๒ ปี
พระอาทิตย์                               ๖ ปี                     ๖๓ ปี                        ๖๘ ปี
พระจันทร์                               ๑๕ ปี                     ๖๙ ปี                       ๘๓ ปี
พระอังคาร                                ๘ ปี                     ๘๔ ปี                       ๙๑ ปี
พระพุธ                                   ๑๗ ปี                     ๙๒ ปี                     ๑๐๘ ปี

 

กำหนดเวลาพระเคราะห์เข้าแทรกเสวยอายุ

พระอาทิตย์เสวยอายุ ๖ ปี มีพระเคราะห์อื่นเข้าแทรก ดังนี้

พระอาทิตย์          เสวยอายุเอง     ๔ เดือน              ถึงอายุ        ๔ เดือน
พระจันทร์               เข้าแทรก        ๑๑ เดือน                             ๑ ปี ๓ เดือน
พระอังคาร                                   ๕ เดือน  ๑๐ วัน                    ๑ ปี ๘ เดือน ๑๐ วัน     พระพุธ                                                    ๑๑ เดือน ๑๐ วัน                   ๒ ปี ๗ เดือน ๑๐ วัน
พระเสาร์                                      ๖ เดือน ๒๐ วัน                     ๓ ปี ๒ เดือน ๒๐ วัน
พระพฤหัสบดี                               ๑ ปี       ๒๐ วัน                    ๔ ปี ๓ เดือน
พระราหู                                       ๑ ปี  ๘ เดือน                       ๕ ปี ๑๑ เดือน
พระศุกร์                                       ๑ เดือน                                ๖ ปี

 
พระจันทร์เสวยอายุ ๑๕ ปี มีพระเคราะห์อื่นเข้าแทรก ดังนี้

พระจันทร์            เสวยอายุเอง      ๒ ปี  ๑ เดือน     ถึงอายุ         ๑ เดือน
พระอังคาร             เข้าแทรก         ๑ ปี ๑ เดือน                         ๒ เดือน
พระพุธ                                         ๒ ปี ๔ เดือน  ๑๐ วัน             ๖ เดือน ๑๐ วัน
พระเสาร์                                       ๑ ปี ๔ เดือน  ๒๐ วัน             ๑๑ เดือน
พระพฤหัสบดี                                ๒ ปี ๗ เดือน ๑๐ วัน              ๖ เดือน ๑๐ วัน
พระราหู                                        ๑ ปี ๘ เดือน                         ๒ เดือน ๑๐ วัน
พระศุกร์                                        ๒ ปี  ๑๑ เดือน                      ๑ เดือน ๑๐ วัน
พระอาทิตย์                                   ๑๐ เดือน ๒๐ วัน                 


พระอังคารเสวยอายุ ๘ ปี มีพระเคราะห์อื่นเข้าแทรก ดังนี้

พระอังคาร          เสวยอายุเอง       ๗ เดือน ๓ วัน     ถึงอายุ         ๗ เดือน ๓ วัน
พระพุธ                  เข้าแทรก         ๑ ปี ๓ เดือน ๕ วัน                  ๑ ปี ๑๐ เดือน ๘ วัน
พระเสาร์                                      ๘ เดือน ๒๖ วัน                      ๒ ปี ๗ เดือน ๔ วัน
พระพฤหัสบดี                               ๑ ปี ๔ เดือน ๒๖ วัน                ๔ปี
พระราหู                                       ๑๐ เดือน ๒๐ วัน                     ๔ ปี ๑๐ เดือน ๒๐ วัน
พระศุกร์                                       ๑ ปี ๑ เดือน ๒๐ วัน                 ๖ ปี ๑๐ วัน
พระอาทิตย์                                  ๕ เตือน ๑๐ วัน                        ๖ ปี ๕ เตือน ๒๐ วัน
พระจนทร์                                     ๑ ปี ๖ เตือน ๑๐ วัน                 ๘ปี


พระพุธเสวยอายุ ๑๗ ปี มีพระเคราะห์อื่นเข้าแทรก ดังนี้

พระพุธ              เสวยอายุเอง        ๒ ปี ๘ เดือน ๘ วัน         ถึงอายุ     ๒ ปี ๘ เดือน ๘ วัน
พระเสาร์               เข้าแทรก          ๑ ปี ๖ เดือน ๒๖ วัน                      ๔ ปี ๔ เดือน ๓ วัน
พระพฤหัสบดี                                ๖ ปี ๑๑ เตือน ๒๖ วัน                   ๗ ปี ๓ เดือน
พระราหู                                        ๑ ปี ๑๐ เดือน ๒๐ วัน                   ๙ ปี ๑ เดือน ๒๐ วัน
พระศุกร์                                        ๓ ปี  ๓ เดือน ๒๐ วัน                   ๑๒ ปี ๕ เดือน ๑๐ วัน
พระอาทิตย์                                   ๑๑ เดือน ๑๐ วัน                         ๑๓ ปี ๔ เดือน ๒๐ วัน
พระจันทร์                                     ๒ ปี ๔ เดือน ๑๐ วัน                     ๑๕ ปี ๙ เดือน
พระอังคาร                                    ๑ ปี ๓ เดือน                                ๑๗ ปี


พระเสาร์เสวยอายุ ๑๐ ปี มีพระเคราะห์อื่นเข้าแทรก ดังนี้

พระเสาร์           เสวยอายุเอง          ๑๑ เดือน ๔ วัน            ถึงอายุ      ๑๑ เดือน ๔ วัน
พระพฤหัสบดี       เข้าแทรก            ๑ ปี ๙ เดือน ๑๐ วัน                     ๒ ปี ๘ เดือน ๑๔ วัน
พระราหู                                         ๑ ปี ๑ เดือน ๑๐ วัน                     ๓ ปี ๙ เดือน ๒๔ วัน
พระศุกร์                                         ๑ ปี ๑๑ เดือน ๒๐ วัน                  ๕ ปี ๙ เดือน ๒๔ วัน
พระอาทิตย์                                    ๖ เดือน ๒๐ วัน                           ๖ ปี ๔ เดือน
พระจันทร์                                      ๑ ปี ๔ เดือน ๒๖ วัน                    ๗ ปี ๙ เดือน ๓ วัน
พระอังคาร                                     ๘ เดือน ๓ วัน                             ๘ ปี ๕ เดือน
พระพุธ                                          ๑ ปี ๖ เดือน ๒๗ วัน                    ๑๐ ปี


พระพฤหัสบดีเสวยอายุ ๑๙ ปี มีพระเคราะห์อื่นเข้าแทรก ดังนี้

พระพฤหัสบดี     เสวยอายุเอง        ๓ ปี ๔ เดือน ๔ วัน        ถึงอายุ      ๓ ปี ๔ เดือน ๔ วัน
พระราหู                เข้าแทรก          ๒ ปี ๑ เดือน ๑๐ วัน                      ๕ ปี ๕ เดือน ๑๔ วัน
พระศุกร์                                       ๓ ปี ๘ เดือน ๑๐ วัน                      ๙ ปี ๑ เดือน ๒๔ วัน
พระอาทิตย์                                  ๑ ปี ๑ เดือน ๒๐ วัน                       ๑๐ ปี ๓ เดือน ๑๔ วัน
พระจันทร์                                     ๒ ปี ๗ เดือน ๒๐ วัน                      ๑๒ ปี ๑๑ เดือน ๔ วัน
พระอังคาร                                    ๑ ปี ๔ เดือน ๒๖ วัน                      ๑๔ ปี ๔ เดือน
พระพุธ                                         ๒ ปี ๑๐ เดือน ๒๖ วัน                    ๑๗ ปี ๒ เดือน ๒๖ วัน
พระเสาร์                                       ๑ ปี ๙ เดือน ๔ วัน                        ๑๙ ปี


พระราหูเสวยอายุ ๑๒ ปี มีพระเคราะห์อื่นเข้าแทรก ดังนี้

พระราหู            เสวยอายุเอง       ๑ ปี ๔ เดือน ๒๐ วัน       ถึงอายุ        ๑ ปี ๔ เดือน ๒๐ วัน
พระศุกร์               เข้าแทรก         ๒ ปี ๓ เดือน ๒๐ วัน                        ๓ ปี ๗ เดือน ๑๐ วัน
พระอาทิตย์                                ๘ เดือน ๑๐ วัน                               ๔ ปี ๓ เดือน ๒๐ วัน
พระจันทร์                                   ๑ ปี ๖ เดือน ๑๐ วัน                         ๕ ปี ๙ เดือน
พระอังคาร                                  ๙ เดือน                                          ๖ ปี ๖ เดือน
พระพุธ                                       ๑ ปี ๗ เดือน                                   ๘ ปี ๒ เดือน
พระเสาร์                                     ๑ ปี ๘ เดือน                                   ๙ ปี ๑๐ เดือน
พระพฤหัสบดี                              ๒ ปี ๑ เดือน                                   ๑๒ ปี


พระศุกร์เสวยอายุ ๒๑ ปี มีพระเคราะห์อื่นเข้าแทรก ดังนี้

พระศุกร์           เสวยอายุเอง       ๔ ปี ๑ เดือน                  ถึงอายุ         ๔ ปี ๑ เดือน
พระอาทิตย์         เข้าแทรก         ๑ ปี ๒ เดือน                                     ๕ ปี ๓ เดือน
พระจันทร์                                  ๒ ปี ๑๑ เดือน                                  ๘ ปี ๒ เดือน
พระอังคาร                                 ๑ ปี ๖ เดือน ๒๐ วัน                          ๙ ปี ๘ เดือน ๒๐ วัน
พระพุธ                                      ๒ ปี ๓ เดือน ๒๐ วัน                          ๑๓ ปี ๑๐ เดือน
พระเสาร์                                    ๑ ปี ๑๑ เดือน ๑๐ วัน                        ๑๔ ปี ๑๑ เดือน ๒๐ วัน
พระพฤหัสบดี                             ๓ ปี ๘ เดือน ๑๐ วัน                          ๑๘ ปี ๘ เดือน
พระราหู                                     ๒ ปี ๔ เดือน ๒๑ ปี

 

 Total Execution Time: 0.020813719431559 Mins