การทําบุญตักบาตรครบรอบปีถึงมรณกรรมของบรรพบุรุษ

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
ระเบียบปฏิบัติการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์

การทําบุญตักบาตรครบรอบปีถึงมรณกรรมของบรรพบุรุษ


พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , การทําบุญตักบาตรครบรอบปีถึงมรณกรรมของบรรพบุรุษ, สมาธิ , Meditation , ตักบาตร , ใส่บาตร , ทำบุญ

      การทําบุญตักบาตรครบรอบปีถึงมรณกรรมของบรรพบุรุษ เช่น วันถึงแก่กรรมของ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ เป็นต้น เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับดับขันธ์ใปแล้วนั้นชาวพุทธนิยมจัดทําเป็นประเพณีสืบต่อกันมาเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญกตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณและอุปการคุณของตน

         เพราะความกตัญญกตเวทีต่อท่านผู้มีพระกุณและอุปการคุณแก่ตนนั้น ย่อมจะเป็นเหตุให้เกิดผลดี เป็นความสุข ความเจริญรุ่งเรืองแก่บุคคลผู้กระทํานั้นเอง เป็นเครื่องตอบสนอง

 Total Execution Time: 0.003718380133311 Mins