การสํารวจผลได้ผลเสียของครอบครัว

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
ระเบียบปฎิบัติการสํารวจชีวิตประจําวัน

การสํารวจผลได้ผลเสียของครอบครัว


พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฎิบัติการสํารวจชีวิตประจําวัน , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , การสํารวจผลได้ผลเสียของครอบครัว , สมาธิ , Meditation , ครอบครัว , Family

       ตอนหัวค่ำ หลังจากรับประทานอาหารค่ำเสร็จแล้วครอบครัวชาวพุทธที่ดีที่มีความอยู่เย็นเป็นสุข นิยมประชุมพบปะสังสรรค์กันระหว่างบุคคลในครอบครัว คือ พ่อ แม่ และลูกๆ ไต่ถามกัน ปรึกษาหารือกันและกันถึงผลงานในชีวิตประจําวันที่ผ่านมาแล้วโดยย่อ ดังนี้

๑. ใครทําความดีเด่นอะไรบ้าง?
๒. ใครทําความผิดพลาดอะไรบ้าง?
๓. ใครมีอุปสรรคขัดข้องในการดําเนินชีวิตอย่างไรบ้าง?
๔. ใครมีปัญหาขัดข้องใจอะไรบ้าง? เป็นต้น

      ทั้งนี้ โดยมีพ่อและแม่เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ให้การแนะนําพร่ำสอน และพ่อแม่จะต้องพร้อมที่จะยกย่องสรรเสริญลูกผู้ทําความคี ทั้งพร้อมที่จะให้อภัยในความผิดพลาดของลูกในเมื่อลูกยอมรับสารภาพและสํานึกผิดแล้ว

           เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ทุกวัน หรือส่วนมาก เชื่อแน่ได้ว่าลูกๆ จะมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ถ้าครอบครัวชาวพุทธส่วนมากปฏิบัติได้ดังกล่าวแล้ว เยาวชนทั้งหลายของชาติไทยจะเป็นเด็กดีที่น่ารก จะไม่เกิดปัญหาแก่สังคมแน่แท้

 

 Total Execution Time: 0.00099575122197469 Mins