การสํารวจผลได้ผลเสียของตัวเอง

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
ระเบียบปฎิบัติการสํารวจชีวิตประจําวัน

การสํารวจผลได้ผลเสียของตัวเอง


พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฎิบัติการสํารวจชีวิตประจําวัน , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , การสํารวจผลได้ผลเสียของตัวเอง , สมาธิ , Meditation , ครอบครัว , Family

        ชาวพุทธผู้มั่นอยู่ในพระศาสนธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา ก่อนนอนทุกวัน นิยมสํารวจวิถีชีวิตของตนเองในรอบวันที่ผ่านมาแล้ว เป็นการทํางบประมาณชีวิตประจําวัน ทั้งแต่เริ่มตื่นนอนเช้าตลอดมาจนถึงเวลานอนคืนนี้ ได้ดำเนินชีวิตไปอย่างไรได้กําไร หรือขาดทุน กล่าวคือ

        ถ้าประพฤติสุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจมากกว่าประพฤติทุจริต นับว่าได้กําไรชีวิต ชีวิตล่วงไปโดยไม่เปล่าปราศจากประโยชน์ คือ คุณงามความดี

        ถ้าประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจมากกว่าประพฤติสุจริต นับว่า ขาดทุนชีวิต ชีวิตล่วงไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์ คือ คุณงามความดี ซํ้ายังประพฤติชั่วทุจริตเป็นเหตุทําให้ชีวิตเศร้าหมองต่ำทรามลงอีกด้วย

         เมื่อได้สํารวจแล้ว ทราบว่าได้กําไรชีวิต ก็พึงปลื้มปีติยินดีว่า วันนี้ ชีวิตความเป็นอยู่ของเรามีประโยชน์ ได้สร้างสมอบรมบุญวาสนาบารนิอันจะเป็นปุพเพกตปุญญตาสําหรับตนในภพชาติต่อ ๆ ไป

         เมื่อสํารวจแล้ว ทราบว่าขาดทุนชีวิต ก็พึงตําหนิตัวเองว่า ไม่สมควรประพฤติอย่างนั้น แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า จะไม่ประพฤติชั่วทุจริตอย่างนั้นอีกต่อไป จะตั้งใจประพฤติแต่สุจริต

         ด้วยวิธีการปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจําทุกคืน หลังจากบูชาพระสวดมนต์แล้ว จะเป็นเหตุให้เป็นคนไม่ประมาทลืมตัว ไม่ปล่อยตัวให้ถลําลงไปไนความชั่วเสียหายจนสายเกินแก้ และจะเป็นเหตุให้ประพฤติสุจริตอันเป็นคุณงามความดีได้มากกว่าประพฤติทุจริตอันเป็นความชั่วเสียหาย จะเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยบุญวาสนามีเพิ่มมากยิ่งๆ ขึ้น จนกว่าจะล่วงลับดับขันธ์ไปตามอายุขัย

 

 Total Execution Time: 0.0011578480402629 Mins