ที่บูชาพระรัตนตรัย

วันที่ 26 เมย. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ระเบียบปฎิบัติการจัดที่บูชาพระประจําบ้านเรือน

ที่บูชาพระรัตนตรัย

พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฎิบัติการจัดที่บูชาพระประจําบ้านเรือน , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม

         พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ผู้นับถือพระพุทธศาสนานิยมจัดที่บูชาพระรัตนตรัยไว้ประจําบ้านเรือนของตน ๆ สําหรับเป็นที่สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนด้วยและเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของบุคคลทั้งหลายในครอบครัวด้วย ที่บูชาพระรัตนตรัยนั้น ประกอบด้วยสิ่งสําคัญ ๔ อย่าง คือ

๑. พระพุทธรูป ๑ องค์ เป็นอย่างบ้อย (นิยมพระพุทธรูปปางมารวิชัย)
๒. กระถางธูป ๑ ลูก
๓. เชิงเทียน ๑ คู่ เป็นอย่างน้อย
๔. แจกัน ๑ คู่ เป็นอย่างน้อย

        และมีโต๊ะสําหรับรองพระพุทธรูปให้สูงเด่นขึ้นพอสมควร ถ้าอาคารบ้านเรือนไม่กว้างขวาง นิยมมีหิ้งพระติดกับข้างฝา ถ้าอาคารบ้านเรือนใหญ่โตกว้างขวาง นิยมมีโต๊ะหม่บูชาพระจัดไว้เป็นสถานที่พิเศษห้องหนึ่งต่างหาก นิยมเรียกว่า "ห้องพระ'' ประจําบ้านเรือน

 

 Total Execution Time: 0.0020107865333557 Mins