เนื้อหาของบทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2561

เนื้อหาของบทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร

เนื้อหาของบทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร

       คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่า บทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร มีเนื้อหาใจความสำคัญอย่างไรบ้าง

       พระอาจารย์ : ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ก็คือ ปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ตรัสเทศน์สอนพระปัญจวคีย์ นั่นเอง เนื้อหาสำคัญก็คือ ทรงตรัสว่า บรรพชิตไม่ควรเสพ หนทางที่สุดโต่งทั้งสองสาย คือ 1.การเพลิดเพลินในกามสุขทั้งหลาย ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควร 2.สุดโต่งไปอีกข้างหนึ่ง คือว่าการทรมานตัวให้ลำบาก ไม่ดีอีกเหมือนกัน ไม่มีประโยชน์ เหนื่อยฟรี เจ็บฟรี หนทางที่ถูกต้องคือ เส้นทางสายกลาง เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ก็คือการปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8 นั่นเอง ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8 ได้แก่ มีความเห็นชอบ มีความคิดชอบ พูดชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ มีความเพียรชอบ มีสติชอบ แล้วก็มีสมาธิชอบ ปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8 นี้แล้ว จะทำให้เป็นอริยสัจแล้วก็หมดกิเลสได้ในที่สุด เจริญพร

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00087851683298747 Mins