ดุลยภาพบำบัด

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2561

ดุลยภาพบำบัด
 

สุขภาพนักสร้างบารมี , สุขภาพ , การดื่มน้ำ , ร่างกาย , ชีวิต , ระบบภายในร่างกาย , กระดูก , โรค , โรคภัยไข้เจ็บ , สุขภาพร่างกาย , วิธีรักษาสุขภาพ , โครงสร้างพื้นฐานร่างกาย , อาหาร , ยา , ปัสสาวะ อุจจาระ , สมุนไพร , น้ำซุป , ปฏิบัติธรรม , การดูแลตัวเอง , นั่งสมาธิ , ฟัน , น้ำ , Healthy , living , food , body , Health , ดูแลสุขภาพ , ดุลยภาพบำบัด

                การเคลื่อนไหวร่างกายในท่าใด ๆ ไม่ว่าการยืน เดิน นั่ง นอน ถ้าจะให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล เป็นปกติตามธรรมชาติ คือ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และพังผืดทั่วร่างกายไม่เครียด ไม่เกร็งนั้น ต้องพยายามรักษาแนวแกนร่างกายให้อยู่ในแนวตรง ตั้งได้ฉากกับพื้นผิวโลกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นผลให้อวัยวะทั่วร่างกายสามารถทําหน้าที่ของมันได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

          สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วย คือ ความเอาแต่ใจตนเองไม่เอาใจใส่รักษาท่าทางอิริยาบถต่าง ๆ ให้โครงสร้างของร่างกายสมดุลตามที่ธรรมชาติให้มาปล่อยให้โครงสร้างร่างกายผิดจากแนวแกนปกติบ่อยๆ ทำให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และพังผืด ตามแนวกระดูกสันหลังประสบปัญหาเป็นหลัก เกิดการเกร็ง การดึงรั้งทำให้การไหลเวียนไปยังเส้นประสาทที่ผ่านออกมาจากไขสันหลังบกพร่อง การส่งสัญญาณประสาทจึงบกพร่องตามไปด้วย อวัยวะต่างๆ ที่รับสัญญาณประสาทที่บกพร่องนั้น จะส่งผลให้อวัยวะนั้นๆ ทำงานผิดปกติ จึงเป็นเหตุให้เกิดโรคต่างๆ ดังตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งโรคนั้นจะรุนแรงเพียงใด จะสามารถรักษาให้กลับคืนมาเหมือนปกติได้หรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความถี่ หรือจำนวนครั้งที่อวัยวะแต่ละแห่งถูกทำลายให้เสื่อมสมรรถภาพลง

              เมื่อเข้าใจสาระสำคัญดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว เราย่อมได้หลักในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเอง ลำดับต่อมา จึงต้องศึกษาถึงวิธีปฏิบัติกันต่อไป

สุขภาพนักสร้างบารมี , สุขภาพ , การดื่มน้ำ , ร่างกาย , ชีวิต , ระบบภายในร่างกาย , กระดูก , โรค , โรคภัยไข้เจ็บ , สุขภาพร่างกาย , วิธีรักษาสุขภาพ , โครงสร้างพื้นฐานร่างกาย , อาหาร , ยา , ปัสสาวะ อุจจาระ , สมุนไพร , น้ำซุป , ปฏิบัติธรรม , การดูแลตัวเอง , นั่งสมาธิ , ฟัน , น้ำ , Healthy , living , food , body , Health , ดูแลสุขภาพ , ดุลยภาพบำบัด

แนวแกนปกติของกระดูก
 

ดุลยภาพบําบัด คืออะไร
           ดุลยภาพบำบัด คือ วิธีการป้องกันบำบัดรักษาโรคและบำรุงสุขภาพ ด้วยการปรับความสมดุลโครงสร้างของร่างกาย ดุลยภาพบำบัดจึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ด้านสุขภาพและการแพทย์ที่ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคและสรีรวิทยา อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อป้องกันและรักษาโรคด้วยตนเอง

                  หลักการสำคัญในการป้องกันโรค คือ การให้แนวคิด มุมมองรวมทั้งวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เป็นเหตุปัจจัยหลักของสุขภาพปกติ และสาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงของความเจ็บป่วยส่วนใหญ่ ดุลยภาพบำบัดจึงเป็นแนวทางนำไปสู่วิธีการใหม่ในการปกป้อง ดูแล ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน

              ส่วนในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยขึ้นแล้ว ก็จะใช้วิธีการบำบัดรักษาที่สาเหตุต้นตอของความเจ็บป่วยแต่ละชนิด ด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับกระบวนการธรรมชาติของโครงสร้างของร่างกายโดยไม่ใช้ยาหรือสารเคมีใดๆ แต่อาศัยการบริหารร่างกายตนเองเป็นหลักสำคัญ

 

ดุลยภาพบำบัดมีวิธีปฏิบัติอย่างไร
                 ดุลยภาพบำบัดมีวิธีปฏิบัติที่ทำให้โครงสร้างของร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลตลอดเวลา ภาวะสมดุลนี้จะ เกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีวิธีปฏิบัติที่ทำให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และพังผืดในทุกส่วนของร่างกาย มีการหดตัวและคลายตัวเป็นปกติ วิธีปฏิบัติตามหลักดุลยภาพบำบัดนี้ มีองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ

๑. การระวังรักษาอิริยาบถต่าง ๆ ให้สมดุลตลอดเวลา
๒. การบริหารจัดโครงสร้างของร่างกายให้สมดุล
๓. การออกกําลังกายเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการรักษาสมดุล
๔. การผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น เพื่อให้เกิดการไหลเวียนที่ดี

                การรักษาแบบดุลยภาพบำบัดที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะช่วยให้ระบบและกลไกการทำงานต่างๆ ภายในร่างกาย สามารถทำงานได้ตามปกติและสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้รับการบำบัดมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไปจนตลอดอายุขัย

 

 Total Execution Time: 0.0053484519322713 Mins