ที่สุดแห่งการบูชา

วันที่ 09 มค. พ.ศ.2562

ที่สุดแห่งการบูชา

      พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลเมื่อรู้แจ้งธรรมจากผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ก็ตาม เป็นสมณชีพราหมณ์ก็ตาม เป็นคนชั้นต่ำ หรือคนเทหยากเยื่อก็ตาม ผู้นั้นจัดว่าเป็นปูชนียบุคคลสูงสุดสําหรับบุคคลนั้น ซึ่งควรต่อการนอบน้อมบูชาด้วยความเคารพ

  ศิษยานุศิษย์ผู้เป็นลูกหลานของคุณยายทุกคนควรมีความเคารพนอบน้อมและหมั่นบูชาท่านอยู่เสมอ วิธีแสดงความเคารพที่ดีที่สุดซึ่งคุณยายโปรดปราน คือการทําตามคําสั่งสอนของท่านโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วยการทําใจหยุดนิ่ง ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะและสังฆรัตนะ

    “พุทธรัตนะ” หมายถึงพระธรรมกายที่อยู่ภายในกลางกายของเรา “ธรรมรัตนะ” คือดวงธรรมที่อยู่ภายในกลางกายของพุทธรัตนะ เป็นแหล่งความรู้และปัญญาอันบริสุทธิ์ที่จะนําพาให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจนกระทั่งเข้าถึงอายตนนิพพานได้ ส่วน “สังฆรัตนะ” คือพระธรรมกายละเอียดที่ซ้อนอยู่ภายในกลางดวงธรรมมีหน้าที่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้ทั้ง 3 อย่างนี้คือที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐสุดที่มนุษย์ทุกคนจะต้องให้ความเคารพด้วยการน้อมนําใจมาหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกาย

      เมื่อเราปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเห็นรัตนะทั้ง 3 ชัดใสแจ่มดีแล้ว เราสามารถบูชาธรรมคุณยายได้ด้วยการกําหนดนึกเห็นภาพคุณยาย อยู่ในท่านั่งขัดสมาธิเจริญภาวนากลางพระรัตนตรัยภายในหรือในกลางสภาวธรรมที่เราเข้าถึง ปล่อยใจให้หยุดนิ่งในกลางกายของท่าน ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 จนกระทั่งเรากับท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

      ดังนั้น ใครก็ตามที่คิดถึงคุณยายก็ควรทําใจให้ใสละเอียด แล้วน้อมนึกถึงท่านอย่างสบายๆ หากใจของเราหยุดนิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านแล้วความบริสุทธิ์และความดีงามของท่านจะได้รับการถ่ายทอดเข้ามาสู่กาย วาจา ใจ ของเรา เราจะรู้สึกชุ่มเย็น อิ่มเอิบ เบิกบานอยู่ในธรรม มีแสงแห่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้นภายใน เป็นแสงแก้วที่ใส สว่าง เจิดจ้า นวลตา เย็นใจ นําความสุข ความสําเร็จ และความสมหวังมาสู่ชีวิต ใครก็ตามที่สามารถทําได้เช่นนี้จึงจะชื่อว่ามีความเคารพเลื่อมใสในตัวท่าน เพราะเหตุที่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของท่านนั่นเอง

 

 Total Execution Time: 0.001102884610494 Mins