ขอบุญฤทธิ์ บารมี ศรีไตรรัตน์

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2562

ขอบุญฤทธิ์ บารมี ศรีไตรรัตน์
พรพิพัฒน์ พระนิพพาน บันดาลผล
บารมีธรรม หลวงปู่สด ศักดิ์สิทธิ์ดล
ประชาชน ประเทศชาติ พุทธศาสน์สราญ
ส.ค.ส. สร้างความใส ส่งความสุข
ปราศจากภัย พาลทุกข์ อุปสรรคผลาญ
สิ้นโศกเคราะห์ วิบากสิ้น ศัตรูมาร
สุขเกษมศานต์ หล่อสวย รวยโรจน์เทอญฯ
๓๑/๑๒/๕๕

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 Total Execution Time: 0.0012762347857157 Mins