คำสอนเรื่องใจของหลวงปู่สด

วันที่ 02 สค. พ.ศ.2562

คำสอนเรื่อง ใจ ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
เมื่อเราได้ทราบแล้วว่า พระพุทธองค์ทรงรู้ยิ่งเห็นจริงในเรื่องใจขนาดไหนแล้ว เพื่อเป็นการยืนยันว่า สิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนในเรื่องของใจไว้อย่างลึกซึ้งนั้น ยังสามารถสืบทอดส่งต่อมาถึงพุทธบุตร นักปฏิบัติผู้เป็นพระมหาเถระในยุคนี้ คือ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ
พระผู้ปราบมาร

ท่านได้พูดเรื่องใจไว้อย่างน่าทึ่ง ละเอียดลออ แสดงถึงความล้ำลึกในภูมิธรรมเชิงปฏิบัติของท่าน เกี่ยวกับลักษณะของใจ องค์ประกอบของใจ ตลอดจนการทำงานของใจ  พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านยืนยันไว้ว่า การไปรู้ไปเห็นเรื่องใจของท่านนั้น ล้วนอาศัยการปฏิบัติภาวนาในพระพุทธศาสนา

จนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายในตัว แล้วท่านก็เห็น “ใจ” ด้วยพระธรรมกายในตัวของท่าน ไม่ได้เห็นด้วยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ได้เห็นด้วยตามนุษย์ แต่เห็นด้วยตาธรรมกาย เท่ากับท่านเป็นพยานยืนยันว่า ใจที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นมีจริง และสามารถเห็นได้จริง

 

พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านกล่าวไว้ ชัดเจนว่า
๑) ใจมีลักษณะเป็นดวงกลม ๆ
๒) เนื้อใจแบ่งเป็น ๔ ชั้น
ชั้นที่ ๑ เรียกว่า ดวงเห็น – มีขนาดเท่ากับเบ้าตาของมนุษย์
ชั้นที่ ๒ เรียกว่า ดวงจำ – มีขนาดเท่ากับตาขาวของมนุษย์
ชั้นที่ ๓ เรียกว่า ดวงคิด – มีขนาดเท่ากับตาดำของมนุษย์
ชั้นที่ ๔ เรียกว่า ดวงรู้ – มีขนาดเท่ากับแววตาดำของมนุษย์
๓) ใจนั้นไม่ได้ลอยอยู่เปล่า ๆ มีที่ตั้งถาวรของใจอยู่ที่ตรงกลางท้อง เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ

จากหนังสือ ที่สุดแห่งธรรม ถึงได้ด้วยความเคารพ1
โดยคุณครูไม่เล็ก

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012932666142782 Mins