พิธีถวายยารักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 28 สค. พ.ศ.2562