ความอดทน เป็นอาภรณ์ของปราชญ์

วันที่ 15 พย. พ.ศ.2562

ความอดทน เป็นอาภรณ์ของปราชญ์

ความฉลาด เป็นอาภรณ์ของชาย

ความอาย เป็นอาภรณ์ของหญิง

ความนิ่ง เป็นอาภรณ์ของบรรพชิต

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.004617170492808 Mins