เอาชนะใจตัวเองได้

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2562

เอาชนะใจตัวเองได้

ก็เอาชนะกิเลสได้

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)