ถ้าไม่เข้าใจเรื่องอัตตา

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2562

ถ้าไม่เข้าใจเรื่องอัตตา

ก็ยากที่จะเข้าใจ

เรื่องอนัตตา

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0034823338190715 Mins