ท่าทาง  บ่งกิริยาภายนอก

วันที่ 13 พย. พ.ศ.2562

ท่าทาง  บ่งกิริยาภายนอก

ท่าที  บ่งความรู้สึกภายใน

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)