“สวดมนต์เถิด”

วันที่ 05 ธค. พ.ศ.2562

“สวดมนต์เถิด”


เราสวดมนต์ มนต์สวดเรา เข้าถึงสุข
บรรเทาทุกข์ บำบัดโศก วิโยคสูญ
บุญบังเกิด บารมีเสริม ธรรมเพิ่มพูน
น้อมเทิดทูน สักการะ พุทธบูชา


เราสวดมนต์ มนต์สวดเรา เข้าสมาธิ
ความ “รู้ ตื่น เบิกบาน” ผลิ มิกังขา
คือความหมาย แห่งพุทธะ พระปัญญา
คือมรรคา แห่งวิมุตติ์ หลุดพ้นมาร
๑๑ ก.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 Total Execution Time: 0.00074396928151449 Mins