วิธีสวดอุทเทสต่างๆ

วันที่ 10 มค. พ.ศ.2563

วิธีสวดอุทเทสต่างๆวิธีสวดอุทเทสต่างๆ

วิธีที่ ๑ สวดนิทานุทเทส
       คือเมื่อสวดนิทานุทเทสจบแล้ว พึงบอกย่อตั้งแต่ปาราชิกุทเทสไปซึ่งเคยได้ฟังมาแต่ก่อนแล้ว ดังนี้ว่า

       "อุทฺทิฏฺฐฺ โข อายสฺมนฺโต นิทานํ,
สุตา จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา,
สุตา เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา,
สุตา เทฺว อนิยตา ธมฺมา,
สุตา ตึส นิสฺสคฺติยา ปาจิตฺติยา ธมฺมา,
สุตา เทฺวนวุติ ปาจิตฺติยา ธมฺมา,
สุตา จตฺตาโร ปาฏิเทสนียา ธมฺมา,
สุตา สตฺตาธิกรณสมถา ธมฺมา,
เอตฺตกนฺตสฺส ภควโต สุตฺตาคตํ สุตฺตปริยาปนฺนํ อนฺวฑฺฒมาสํ อุทฺเทสํ อาคจฺฉติ, ตตฺถ สพฺเพเหว สมคฺเคหิ สมฺโมทมาเนหิ อวิวทมาเนหิ สิกฺขิตพฺพนฺติ"

       เพียงเท่านี้ก็ได้ชื่อว่า สวดจบปาฏิโมกข์เหมือนกัน ๆ

วิธีที่ ๒ สวดปาราชิกุทเทส
       คือเมื่อสวดปาราชิกุทเทสจบแล้ว พึงสวดย่อดังนี้ว่า
       "อุทฺทิฏฺฐํ โข อายสฺมนฺโต นิทานํ, อุทฺทิฏฺฐา จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา สุตา เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา, ฯลฯ (สวดต่อไปทำนองวิธีที่ ๑ จนจบ) สิกฺขิตพฺพนฺติ" ๆ

วิธีที่ ๓ สวดสังฆาทิเสสุทเทส
       คือสวดสังฆาทิเสสจบแล้ว พึงสวดย่อดังนี้ว่า
       "อุทฺทิฏฺฐํ โข อายสฺมนฺโต นิทานํ, อุทฺทิฏฺฐา จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา อุทฺทิฏฺฐา เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา สุตา เทฺว อนิยตา ธมฺมา ฯลฯ (สวดต่อไปดุจนัยต้นจนจบ) สิกฺขิตพฺพนฺติ" ฯ

วิธีที่ ๔ สวดอนิยตุทเทส
       คือเมื่อสวดอนิยตุทเทสจบแล้ว พึงสวดย่อดังนี้ว่า
       "อุทฺทิฏฺฐํ โข อายสฺมนฺโต นิทานํ, อุทฺทิฏฺฐา จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา,อุทฺทิฏฺฐา เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา, อุทฺทิฏฺฐา เทฺว อนิยตา ธมฺมา, สุตาตึส นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา ธมฺมา, ฯลฯ (สวดต่อไปอย่างข้างต้นจนจบ) สิกฺขิตพฺพนฺติ" ๆ นี้ ตามพระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ๆ

       เมื่อสวดอุทเทสใดค้างอยู่ มีอันตรายเกิดขึ้น เลิกสวดอุทเทศนั้นกลางคันได้ เช่น กำลังสวดปาฏิโมกข์ ถึงนิสสัคคีย์ ตอนกลางๆ เกิดไฟไหม้กุฎีขึ้น พึงสวดย่อตามแบบวิธีที่ ๔ นั้นเถิด คือสวดบอกสุตบท ตั้งแต่นิสสัคคียุทเทสนั้นไปฯ
 

 

 Total Execution Time: 0.012835482756297 Mins