ความสำคัญวันมาฆบูชา

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2563

วันมาฆบูชา


ประวัติเเละความสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

 

"มาฆะ"  เป็นชื่อของเดือน 3   ย่อมาจากคำว่า "มาฆบุรณมี"
เเปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 3

 

 

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 (ปีอธิกมาส)

 


ประวัติเเละความสำคัญของวันมาฆบูชา

เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเเสดง "โอวาทปาติโมกข์" เเก่พระสาวกเป็นครั้งเเรก

 

 

เหตุอัศจรรย์ 4 ประการ ในวันมาฆบูชา
1.ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
2.พระภิกษุสงฆ์ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกัน โดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ เเคว้นมคธ
3.พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนเเต่เป็นพระอรหันต์เเล้ว
4.พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า (เอหิภิกขุอุปสัมปทา)

 

 

จากเหตุอัศจรรย์ 4 ประการ วันมาฆบูชา จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า "จาตุรงคสันนิบาต"

 

 

 

"โอวาทปาฎิโมกข์"
หลักธรรมที่ควรนำไปปฎิบัติ ในการเผยเเผ่พระพุทธศาสนา 

ประกอบด้วย : หลักการ3  อุดมการณ์4  วิธีการ6

 

 

หลักการ 3 ได้เเก่
1.การไม่ทำบาปทั้งปวง
2.การทำกุศลให้ถึงพร้อม
3.การทำจิตใจให้ผ่องใส บริสุทธิ์

 

 

อุดมการณ์ 4 ได้เเก่
1.ความอดทน อดกลั้น
2.ความไม่เบียดเบียน ทำร้ายผู้อื่น
3.ความสงบ ทั้งกาย วาจา ใจ
4.นิพพาน การดับทุกข์

 

 

วิธีการ 6 ได้เเก่
1.ไม่ว่าร้าย กล่าวให้ร้ายใคร
2.ไม่ทำร้าย ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
3.เคารพระเบียบวินัย กฎกติกา ขนบธรรมเนียมประเพณี
4.รู้จักประมาณ ความพอดี
5.อยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งเเวดล้อมเหมาะสม
6.ฝึกชำระจิตใจให้สงบ

 

 

กิจกรรมวันมาฆบูชาที่ควรปฎิบัติ

 

 


-เช้า ทำบุญตักบาตร จัดสำรับถวายภัตตาหารที่วัด

 

 


-บ่าย  เข้าวัดฟังพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา

 


-เย็น เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

 


กิจกรรมอื่นๆ - บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รักษาศีล ทำความดี ละเว้นความชั่ว เเละทำจิตใจให้บริสุทธิ์

 

*****************************************

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรมงานบุญ  .. เนื่องใน วันมาฆบูชา 50 ปี วัดพระธรรมกาย
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3)
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 
กำหนดการวันมาฆบูชา

พิธีภาคเช้า ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์
 
     06.00 น. พระภิกษุ, สามเณร พร้อมเข้าบริเวณศูนย์กลางพิธี
     06.20 น. คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมกันสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 1 จบ"
     06.40 น. พิธีตักบาตรพระกว่า 2,000 รูป
     08.30 น. เสร็จพิธี

พิธีภาคสาย ณ สภาธรรมกายสากล
 
     08.40 น. คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมกันสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 1 จบ"
     09.30 น. ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนา / พิธีบูชาข้าวพระ
     10.45 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
     11.00 น. เสร็จพิธี

พิธีภาคบ่าย ณ สภาธรรมกายสากล

     13.00 น. พิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 38
     14.00 น. พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ 14
     15.30 น. ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา / รับถวายปัจจัย
     16.00 น. เสร็จพิธี

พิธีภาคค่ำ ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์

     17.30 น. พิธีเวียนประทักษิณ และจุดมาฆประทีป
     19.45 น. พิธีฉลองชัย สวดธรรมจักร ชิตัง เม
     20.30 น. เสร็จพิธี

 

อนุโมทนาบุญครับ / ค่ะ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010242025057475 Mins