วัดพระธรรมกาย  ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ

วันที่ 15 กพ. พ.ศ.2563

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๔ ปี

พระมหาโพธิวงศาจารย์
(ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต)

เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

วัดพระธรรมกาย 
ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอันเป็นมงคลนี้

๏ ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ #พระศรีสุทธิวงศ์
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ #พระราชวิสุทธิโมลี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ #พระเทพปริยัติโมลี ศรีปาพจนานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ #พระธรรมกิตติวงศ์ ปริยัติวิธานธำรง กวีวงศดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฎ ในราชทินนามที่ #พระมหาโพธิวงศาจารย์ ปริยัติกิจวิธานปรีชา ศีลาจารวิมล โสภณธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

Cr.สหพันธ์มหาเปรียญ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0043272495269775 Mins