ใจเป็นใหญ่

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2563

ใจเป็นใหญ่

ธรรมทั้งหลาย

มีใจเป็นหัวหน้า

มีใจเป็นใหญ่

สำเร็จเเล้วด้วยใจ

ถ้าบุคคลมีใจร้ายเเล้ว

พูดอยู่ก็ดี

ทำอยู่ก็ดี

ทุกข์ย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้น

ดุจล้ออันหมุนไปตามรอยเท้าโค

ผู้นำเเอกไปอยู่ฉะนั้น

 

ธรรมทั้งหลาย

มีใจเป็นหัวหน้า

มีใจเป็นใหญ่

สำเร็จเเล้วด้วยใจ

ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสเเล้ว

พูดอยู่ก็ดี

ทำอยู่ก็ดี

ความสุขย่อมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น

เหมือนเงาไปตามตัวฉะนั้น

เรื่องพระจักขุปาลเถระ ธรรมบท มก. เล่ม ๔๐ หน้า ๘

 

 

 Total Execution Time: 0.0013709505399068 Mins