ยิ่งเเก่ยิ่งยาก

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2563

ยิ่งเเก่ยิ่งยาก

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบวชเมื่อเเก่

ผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ หาได้ยาก คือ

๑. เป็นคนละเอียด หาได้ยาก

๒. เป็นผู้มีมารยาทสมบูรณ์ หาได้ยาก

๓. เป็นพหูสูต หาได้ยาก

๔. เป็นธรรมกถึก (พระนักเทศน์, ผู้เเสดงธรรม) หาได้ยาก

๕. เป็นวินัยธร (ภิกษุผู้ชำนาญในวินัย) หาได้ยาก

ปฐมทุลลภสูตร มก. เล่ม ๓๖ หน้า ๑๔๙

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบวชเมื่อเเก่

ผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ หาได้ยาก คือ

๑. เป็นผู้ว่าง่าย หาได้ยาก

๒. เป็นผู้คงเเก่เรียน หาได้ยาก

๓. เป็นผู้รับโอวาทด้วยความเคารพ หาได้ยาก

๔. เป็นธรรมกถึก หาได้ยาก

๕. เป็นวินัยธร หาได้ยาก

ทุติยทุลลภสูตร มก. เล่ม ๓๖ หน้า ๑๕๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010953505833944 Mins