วันมาฆบูชา-วันวิสาขบูชา-วันอาสาฬหบูชา แตกต่างกันยังไร 

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2564

4-3-64-2-b.jpg

วันมาฆบูชา-วันวิสาขบูชา-วันอาสาฬหบูชา แตกต่างกันยังไร 

 วันมาฆบูชา
เกิดขึ้นเมื่อไหร่ : 15 ค่ำ เดือน 3 
เหตุการณ์สำคัญ : 
-พระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 
-ประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต
-พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์
สิ่งที่ต้องปฏิบัติ : ทำบุญตักบาตร ทำพิธีเวียนเทียน

 วันวิสาขบูชา 
เกิดขึ้นเมื่อไหร่ : 15 ค่ำ เดือน 6
เหตุการณ์สำคัญ : 
-วันประสูติของพระพุทธเจ้า
-วันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
-วันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
สิ่งที่ต้องปฏิบัติ : ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ฟังเทศน์ เวียนเทียน

 วันอาสาฬหบูชา 
เกิดขึ้นเมื่อไหร่ : 15 ค่ำ เดือน 8
เหตุการณ์สำคัญ : 
-เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา
-เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงได้ปฐมสาวก
-เป็นวันแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก
-เป็นวันแรกที่บังเกิดรัตนะครบสาม เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ
สิ่งที่ต้องปฏิบัติ :  ทำบุญตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา
.
ที่มา : กรมศาสนา 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010770479838053 Mins