วิธีรับศีล ๕

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2564

640623_01.jpg
วิธีรับศีล ๕

      เมื่อเจ้าภาพหรือประธานในพิธีจุดธูป เทียน ที่โต๊ะหมู่บูชาแล้ว กราบ ๓ ครั้ง ถ้าว่าเองได้ก็ให้ว่า ถ้าว่าไม่ได้จะมอบให้ผู้ใดผู้หนึ่งว่าก็ได้ ดังนี้

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

คำอาราธนาศีล ๕

     จะว่าคนเดียวหรือว่าพร้อมกันก็ไดั ถ้าว่าพร้อมกันว่าดังนื้

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,
ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,
ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,
ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.

     ถ้ารับศีลคนเดียว เปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง เปลี่ยน ยาจามะ เป็น ยาจามิ

คำให้ศีล ๕
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ..
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะดิยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.

(ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง)
ผู้สมาทานพึงรับว่า อามะ ภันเต.

     (บทว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง นี้ ถ้าเป็นงานทำบุญธรรมดาส่วนมากไม่ต้องใช้ ใช้เฉพาะพิธีสมาทานจริง ๆ เช่น สมาทานเป็นพุทธมามกะ หรือสมาทานอุโบสถศีล)

(พระว่าต่อ ผู้สมาทานศีลพึงว่าตามดังนี้)
๑. ปาณาติปาตา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๒. อะทินนาทานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๓. กาเมสุมิจฉาจารา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๔. มุสาวาทา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐาานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

     การรับศีล ๕ ว่าตามเพียงเท่านี้ ต่อไปพระสรุปอานิสงส์ศีลว่าดังนี้

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ,
ลีเลนะ สุคะติง ยันติ, สีเลนะ โภคะสัมปะทา,
ลีเลนะ นิพพุติง ยันติ, ตัส๎มา ลีลัง วิโสธะเย.

      ผู้สมาทานศีลรับว่า สาธุ พร้อมกัน แล้วกราบ ๓ ครั้ง ตั้งใจถวายทาน ฟังเทศน์ เจริญภาวนามัย หรือพึงพระสวดมนต์ต่อไป

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0086962342262268 Mins