อานิสงส์การให้ทาน

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2564

26-6-64-4-b.jpg

อานิสงส์การให้ทาน
              พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงอานิสงส์ของการให้ทานไว้ใน "ทานานิสังสสูตร" ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์แห่งการให้ทาน ๕ ประการนี้ คือ
๑. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มาก
๒. สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน
๓. กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรทั่วไป
๔. ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์
๕. ผู้ให้ทานเมื่อตายไปแลวย่อมเข้าถึงสุคติโสกสวรรค์

สรุป
               คนเราทุกคนต่างปรารถนาชีวิตที่เป็นสุข มีคุณภาพ ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีจะส่งผลให้เกิดสิ่งดีๆ ตามมาอีกหลายอย่าง แต่คุณภาพชีวิตขึ้นอยู่กับคุณภาพใจเป็นสำคัญ คือใจของผู้นั้นต้องใสสะอาดและบริสุทธิ์ ใจจะใส สะอาด บริสุทธิ์ได้นั้น ไม่ใช่สิ่งทียากเย็นอะไรเลย หากเราเริ่มต้นที่การทำทานหรือการให้ ซึ่งจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม การให้จะช่วยแก้ไขปัญหาที่หนักทำให้
เบา ที่วุ่นวายเคร่งเครียดทำให้ผ่อนคลาย ช่วยยกระดับชีวิตไปสู่จุดที่ดีขึ้น ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น

               การให้นั้น ยิ่งใหํก็ยิ่งได้ ที่ให้แล้วจะไม่ได้เป็นไม่มี อย่างน้อยทุกครั้งที่ให้ เราจะได้ความสบายใจ ความสุขใจ ความสะอาด ความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นในใจของเรา ถ้าปราศจากการให้แล้ว ก็ยากที่เราจะพ้นทุกข์ เพราะต้นเหตุของความทุกข์ ก็คือความโลภ ความอยากได้ซึ่งไม่มีทางหมดไปได้เลย หากเราไม่เริ่มต้นด้วย การให้

               พระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงเริ่มสร้างบารมีด้วยการให้ และเพราะเหตุนี้ท่านจึงบรรลุเป้าหมาย คือ การบรรลุพระโพธิญาณในที่สุด

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0051879644393921 Mins