รอยเท้าช้าง

วันที่ 07 กย. พ.ศ.2564

7-9-64-1-b.jpg

รอยเท้าช้าง

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลาย

ผู้สัญจรไปบนเเผ่นดินชนิดใดชนิดหนึ่ง

ทั้งหมดนั้น ย่อมถึงความประชุมลงในรอยเท้าช้าง

รอยเท้าช้าง บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ารอยเท้าสัตว์เหล่านั้น

เพราะเป็นรอยใหญ่ เเม้ฉันใด

กุศลธรรมเล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งหมดนั้น

มีความไม่ประมาทเป็นมูล

รวมลงในความไม่ประมาท

ความไม่ประมาท

บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้น

ฉันนั้นเหมือนกัน

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

อันภิกษุผู้ไม่ประมาท

พึงหวังข้อนี้ได้ว่า

จักเจริญอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘

จักกระทำให้มากซึ่งอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘

ปทสูตร มก. เล่ม ๓๐ หน้า ๑๓๒

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0083150506019592 Mins