ฝุ่นติดปลายเล็บ

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2564

17-9-64-3-b.jpg

ฝุ่นติดปลายเล็บ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้น

เป็นไฉน ฝุ่นประมาณน้อยนี้ ที่เราเอาปลายเล็บช้อนขึ้น

กับเเผ่นดินใหญ่นี้ อย่างไหนจะมากกว่ากันหนอ

(ภิกษุ) : ข้าเเต่พระองค์ผู้เจริญ เเผ่นดินใหญ่นี้เเหละมากกว่า

ฝุ่นประมาณเล็กน้อย ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเอาปลาย

พระนขาช้อนขึ้นนี้ มีประมาณน้อย เมื่อเทียบกับเเผ่นดินใหญ่เเล้ว

...ย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ ไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ ไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ความทุกข์ที่หมดไปสิ้นไปนี้เเหละ

ของบุคคลผู้เป็นพระอริยสาวก สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ ตรัสรู้เเล้ว

มีมากกว่า (ทุกข์) ส่วนที่เหลือมีประมาณน้อย

ความทุกข์เป็นสภาพยิ่งใน ๗ อัตภาพ (คือ ความทุกข์ที่มีในอีก ๗ ชาติเป็นอย่างมาก)

เมื่อเทียบเข้ากับกองทุกข์ที่หมดสิ้นไปที่เคยมีในก่อน

ไม่เข้าถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐

 

นขสิขาสูตร มก. เล่ม ๒๖ หน้า ๓๙๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011382500330607 Mins