อย่าเชื่อ

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2564

1-5-64-5-b.jpg

อย่าเชื่อ

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนวิธีพิจารณา เพื่อระงับความ

สงสัยในคำสอนที่ขัดเเย้งกันของลัทธิต่างๆ ให้กับหมู่ชน

กาลามโคตรว่า

ท่านอย่าได้ถือโดยได้ฟังตามกันมา

อย่าได้ถือโดยลำดับสืบๆกันมา

อย่าได้ถือโดยความตื่นว่าได้ยินอย่างนี้ๆ

อย่าได้ถือโดยอ้างตำรา

อย่าได้ถือโดยเหตุนึกเดาเอา

อย่าได้ถือโดยนัย คือ คาดคะเน

อย่าได้ถือโดยความตรึกตามอาการ

อย่าได้ถือโดยชอบใจว่า ต้องกันกับลัทธิของตน

อย่าได้ถือโดยเชื่อว่า ผู้พูดสมควรจะเชื่อได้

อย่าได้ถือโดยความนับถือว่า สมณะผู้นี้เป็นครูของเรา

เมื่อใดท่านรู้ด้วยตนนั่นเเลว่า ธรรมเหล่านี้เป็นอกุศล

ธรรมเหล่านี้มีโทษ ธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียน

ธรรมเหล่านี้ใครประพฤติให้เต็มที่เเล้ว เป็นไปเพื่อสิ่ง

ไม่เป็นประโยชน์ เป็นไปเพื่อทุกข์ ดังนี้ ท่านควรละธรรม

เหล่านั้นเสีย

กาลามสูตร มก. เล่ม ๓๔ หน้า ๓๓๘

 Total Execution Time: 0.0011330326398214 Mins