ลอบดักมนุษย์

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2564

8-10-64-2-b.jpg

ลอบดักมนุษย์

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่นเเม้ข้อหนึ่ง

ซึ่งจะมีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฎฐินี้เลย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

โทษทั้งหลาย มีมิจฉาทิฎฐิเป็นอย่างยิ่ง

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เราไม่เล็งเห็นบุคคลอื่นเเม้คนเดียว

ที่ปฏิบัติเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล

ไม่เป็นความสุขเเก่ชนเป็นอันมาก

เพื่อความฉิบหาย

มิใช่ประโยชน์เกื้อกูล

เพื่อความทุกข์เเก่เทพยดา เเละมนุษย์ทั้งหลาย

เหมือนกับโมฆบุรุษชื่อว่ามักขลิ (นักบวชมิจฉาทิฎฐิ) นี้เลย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เปรียบเหมือนบุคคลพึงทิ้งลอบไว้ที่ปากอ่าว

เพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล

เพื่อความทุกข์

เพื่อความเสื่อม

ความพินาศเเก่ปลาเป็นอันมาก เเม้ฉันใด

โมฆบุรุษชื่อว่ามักขลิ ก็ฉันนั้นเหมือนกันเเล

เป็นดังลอบสำหรับดักมนุษย์ เกิดขึ้นเเล้วในโลก

เพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล

เพื่อความทุกข์

เพื่อความเสื่อม

เพื่อความพินาศ เเก่สัตว์เป็นอันมาก

เรื่อง ว่าด้วยบุคคลคนเดียว ฯ มก. เล่ม ๓๓ หน้า ๑๙๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010469158490499 Mins