ผู้ให้โภชนะชื่อว่า ให้ฐานะ ๕ ประการ แก่ปฏิคาหก

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2566

0094.jpg

บทที่ ๒๒
ผู้ให้โภชนะชื่อว่า
ให้ฐานะ ๕ ประการ แก่ปฏิคาหก


            วันนี้ ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันมาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแก่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่บ้างก็ปรารภเหตุวันคล้ายวันเกิด บ้างก็ปรารภเหตุทำบุญอุทิศให้หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว บ้างก็ปรารภเหตุสั่งสมทานบารมีตามรอยบาทพระบรมโพธิสัตว์ในกาลก่อน


             พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลผู้ให้โภชนะ ได้ชื่อว่าให้ฐานะ ๕ ประการแก่ปฏิคาหก(ผู้รับทาน) ผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง ๕ ประการนั้นด้วย1 ฐานะ ๕ ประการนี้คือ


              ประการแรก ให้อายุ ย่อมมีอายุขัยที่ยืนยาวทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์


              ประการที่สอง ให้วรรณะ ย่อมมีรูปกายที่งดงาม มีผิวพรรณวรรณะผ่องใสทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์


             ประการที่สาม ให้ความสุข ย่อมมีความสุขกาย สบายใจ ทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์


              ประการที่สี่ ให้พละ ย่อมมีกำลังกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีกำลังใจเป็นเลิศ ทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์


              ประการที่ห้า ให้ปฏิภาณ ย่อมมีปัญญามาก ฉลาดปราดเปรื่องแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์


              ท่านทานบดีทั้งหลาย ดวงจันทร์ย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งหลายในนภากาศ ฉันใด ทานบดีผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ก็ย่อมเป็นแสงสว่างให้แก่ชาวโลก ฉันนั้น

 


1โภชนทานสูตร มก. ๓๖/๘๕, มจ. ๒๒/๕๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010455846786499 Mins