ผู้มีชัยในโลกทั้งสอง

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2566

0030%20%281%29.jpg

บทที่ ๗๘
ผู้มีชัยในโลกทั้งสอง

 

              ฐานะทางสังคมในโลกนี้ วัดกันที่ใครมีทรัพย์ สมบัติ ยศ บริวาร และความเป็นใหญ่มากกว่ากัน


              แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า ฐานะทางสังคมในโลกหน้า วัดกันที่กำลังบุญ ผู้มีบุญมากปกครองผู้มีบุญน้อย


               บุคคลผู้มีศรัทธา ประกอบสัมมาอาชีวะแสวงหาทรัพย์ด้วยความขยันหมั่นเพียร และหาโอกาสสั่งสมบุญอยู่เป็นนิตย์ จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีชัยในโลกทั้งสอง


                 ในโลกนี้ เมื่อระลึกถึงความขยันหมั่นเพียร ในการประกอบสัมมาอาชีวะอันสุจริตของตน ย่อมมีความปีติ อาจหาญ ร่าเริง แกล้วกล้าในทุกสถานที่


                 ในโลกหน้า บุญย่อมคอยต้อนรับบุคคลผู้ทำความดี ประดุจหมู่ญาติคอยต้อนรับบุคคลอันเป็นที่รัก ที่จากไปนานแล้วกลับมาด้วยความสวัสดี


                 บุคคลผู้มีชัยในโลกทั้งสอง ย่อมเป็นทั้งต้นบุญต้นแบบ และเป็นประดุจแสงสว่างส่องทางแก่ชนทั้งหลาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.12875398397446 Mins