ผ้าชุดสุดท้าย

วันที่ 05 ตค. พ.ศ.2566

0013.jpg

บทที่ ๙๐
ผ้าชุดสุดท้าย


                 พระภิกษุสามเณรดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัย ๔ เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต


                 ผ้าไตรจีวรเป็นเครื่องป้องกันความน่าละอาย ปกป้องความร้อน ความหนาว ปกป้องแมลงและสัตว์มีพิษ ทั้งยังเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่ทำให้ผู้บวชสําเร็จความเป็นพระภิกษุตามพระธรรมวินัย


                 ตราบที่ผ้าไตรจีวรยังห่อหุ้มกาย ย่อมเป็นเครื่องเตือนสติให้พระภิกษุสามเณร ระลึกถึงความเป็นสมณะ เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา และการบำเพ็ญบุญกุศลของสาธุชนทั้งหลาย เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตอันสูงสุด เป็นผ้าชุดสุดท้ายก่อนหลุดพ้นจากวัฏสงสาร


                   ผู้ถวายผ้าไตรจีวรจึงได้ชื่อว่า เป็นผู้ให้อายุแก่พระพุทธศาสนา ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มีวรรณะงดงาม เป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใสของมหาชน และย่อมเกิดอยู่แต่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนา


                  ที่สุดแห่งอานิสงส์ของการถวายผ้าไตรจีวร ถ้าเป็นชายย่อมได้ประทานการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


                   ถ้าเป็นหญิง หากมิได้ออกบวช ย่อมได้เครื่องประดับอันเลิศชื่อว่า มหาลดาปสาธน์ เป็นเครื่องประดับของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับมหาอุบาสิกาวิสาขา ผู้เป็นเลิศในการถวายทาน.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0040869832038879 Mins