คนดีแท้

วันที่ 29 สค. พ.ศ.2547

 

 

คนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนได้จนตลอดชีวิต
ทั้งในยามสุขและยามทุกข์
ถึงเพื่อนจะสิ้นเนื้อประดาตัวหรือไม่ก็ตาม
ก็ไม่ทอดทิ้งกัน นึกถึงคุณธรรมของคนดีอยุ่เสมอ
ผู้นั้นแหละ จัดว่าเป็นคนดีแท้

 

 

มหาสุวราชชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๒๕๗

 

 Total Execution Time: 0.0010739366213481 Mins