วั น ข อ ง พ่อ

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2547

 

 

วั นสำคัญ เป็นวันที่มีความหมายพิเศษ มีคุณค่าควรแก่การทรงจำรำลึก เป็นวันที่เราต้อง

ตรึกนึกคิดหรือทำอะไรดีๆ ให้มีคุณค่าสมกับความสำคัญของวันนั้น

วันพ่อแห่งชาติ นับเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ถือเอาวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ให้เป็นวันพ่อแห่งชาติตลอดมา และกำหนดให้ “ ดอกพุทธรักษา” เป็นดอกไม้มงคลสัญลักษณ์ของวันนี้

 

พ่อของชาติ : ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร

หยาดน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไหลรินชโลมแผ่นดินไทยให้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรือง และสงบร่มเย็น ด้วยความเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์อย่างใหญ่หลวง ทรงงานหนักต่อเนื่องยาวนานกว่า ๕๕ ปีแล้ว ดูราวกับว่า

. ไม่มีที่สิ้นสุด

แม้ทรงฐานันดรศักดิ์สูงสุดในฐานะองค์พระมหากษัตริย์ ผู้เป็นประมุขของชาติ แต่ทรงโน้มพระองค์ลงมาเคียงข้าง คอยช่วยเหลือพสกนิกรด้วยพระเมตตาธรรม ไม่มีช่องว่างระหว่างเจ้าฟ้า

ข้าแผ่นดิน ทรงเสียสละความสะดวกสบายอันควรได้เสวยสุขอยู่ในปราสาทราชวัง ไปรอนแรมทรงงานตรากตรำพระวรกายอยู่ท่ามกลางความยากลำบากตามท้องถิ่นทุรกันดาร ในป่าเขาลำเนาไพร

ไม่มีพื้นที่ส่วนไหนของแผ่นดิน ที่ไม่มีหยาดเหงื่อพระเสโทไหลรินรด

ไม่มีปัญหาความทุกข์ยากใดของอาณาประชาราษฎร์ ที่ไม่ทรงรับรู้และหาทางแก้ไข

ช่างเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจ จะปรากฎมีพระมหากษัตริย์มหาราชพระองค์ไหนในโลก

ที่ทรงงานหนักเพื่อแผ่นดินและประชาชนได้ถึงเพียงนี้ อันจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีมากมายกว่า ๒ , ๐๐๐ โครงการ ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนทั้งสิ้น

ดังนั้น เมื่อวันพ่อแห่งชาติ ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ชาวไทยทั้งแผ่นดินต่างตระหนักซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทยเสมอมา ภูมิใจว่าแดนดินถิ่นแหลมทองแห่งนี้ แม้พี่น้องไทยจะมาจากหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา แต่เราจะรักษาความสมานฉันท์ของชนในชาติให้แน่นแฟ้น เพราะเราต่างก็มี “ พ่อหลวง” องค์เดียวกัน ที่ต้องร่วมเทิดทูนไว้อย่างสูงสุด

ดังนั้นวัตถุประสงค์ของวันพ่อแห่งชาติจึงมีขึ้นเพื่อ

- เทอดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- เทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว

- เป็นโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อของแผ่นดิน และพ่อของครอบครัว

- เป็นโอกาสให้พ่อได้ตรึกระลึกถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง

 

พ่อของลูก : ต้นแบบทางกายและใจ

“ พ่อ” อยู่ในฐานะครูคนแรก เทวดา พรหม และพระอรหันต์ของลูก ผู้มีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจต่อลูก โดยไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนใดๆ มีพระคุณอันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับแม่ ด้วยพระคุณที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้กำเนิด ถือเป็นต้นแบบทางกาย คือให้ร่างกายของมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลาย และเหมาะแก่การสร้างความดีอย่างที่สุด

ส่วนการให้ความอุปการะเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน ถือว่าเป็น ต้นแบบทางใจ ในการเป็นต้นแบบทางใจนี้ ในสังคมไทยให้ความสำคัญกับผู้เป็นพ่อมากเหลือเกิน กล่าวคือเป็นธรรมเนียมแต่โบราณว่า บ้านใดจะยกลูกสาวให้ออกเรือนไปอยู่บ้านไหน ต้องสืบทราบให้แน่ชัดก่อนว่า บุตรชายบ้านนั้นเคยผ่านการบวชเรียนมาแล้ว เพื่อให้อุ่นใจได้ว่าเป็นผู้มีศีลธรรมนำความรู้ เหมาะสมจะเป็นหัวหน้าครอบครัวให้แก่บุตรภรรยา นำพานาวาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองได้

ดังนั้นผู้เป็น พ่อ จึงถือว่าเป็นเสาหลักของบ้าน คำสั่งสอนของท่านถือเป็นคำประกาศิตที่ชี้ถูกชี้ผิด อย่างไหนดีอย่างไหนชั่ว คำสั่งสอนของพ่อจึงถือเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนในบ้านต้องเชื่อฟัง ตราบเท่าที่พ่อยังทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวที่ดีอยู่ ทุกคนในครอบครัวย่อมรู้สึกอบอุ่นใจและมั่นใจในความมั่นคงของครอบครัวตราบนั้น

 

การทดแทนพระคุณของพ่อแม่

บิดามารดาได้ชื่อว่าเป็นผู้มีพระคุณกับลูกมากที่สุด ถ้าไม่มีท่านที่อุปการะเลี้ยงดูเราตั้งแต่วันแรก คงไม่มีเราที่ยืนหยัดได้ในวันนี้ ดังนั้นลูกทุกคนจึงมีหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด นั่นคือหน้าที่ต้องกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่

คำว่า กตัญญู คือ รู้คุณ หรือ ตระหนักในพระคุณของท่าน ทั้งเห็นด้วยใจ และเห็นด้วยปัญญา ว่าท่านมีพระคุณแก่เราอย่างแท้จริง แม้ท่านจะไม่ได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่แรก แต่บุญคุณที่ให้กำเนิดกายเนื้อแก่เรามาสร้างความดีได้สะดวก ได้กายอันประเสริฐ เพียงเท่านี้ก็ไม่อาจตอบแทนพระคุณท่านได้ไม่หมดสิ้น

คำว่า กตเวที คือ ทดแทนพระคุณท่าน ทำได้โดยประกาศคุณท่าน และตอบแทนคุณท่าน

อย่างไรก็ตาม ท่านผู้รู้ทั้งหลายได้แนะนำว่า สิ่งที่จะประกาศคุณความดีของพ่อแม่ได้ดีที่สุด ไม่มีอะไรเกินไปกว่าตัวของลูกๆ เอง เพราะลูกทุกคนคือตัวแทนของพ่อแม่ ทั้งเลือดเนื้อก็แบ่งมาจากท่าน ตลอดจนนิสัยใจคอก็เอามาจากท่าน ดังนั้น การประพฤติดีปฏิบัติชอบของท่าน จึงเท่ากับเป็นการประกาศคุณท่านอย่างดีที่สุด แต่กระนั้นก็ยังนับว่าเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับพระคุณอันใหญ่หลวงที่ท่านมีต่อเรา .

ในทางพระพุทธศาสนา การตอบแทนพระคุณบิดามารดาอย่างสูงสุดกระทำได้โดย

- ถ้าพ่อแม่ยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ต้องพยายามชักชวนให้ท่านมีศรัทธา

- ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ต้องพยายามชักชวนให้ท่านถึงพร้อมด้วยสิ่งเหล่านี้

เพราะเราดูแลท่านให้มีความสุขเพียงกายภายนอกในชาตินี้ยังไม่เพียงพอ ต้องดูแลถึงภพเบื้องหน้าให้กับท่านด้วย เพราะ บุญ เป็นเสบียงเพียงอย่างเดียวที่เรานำติดตัวไปได้แม้ข้ามชาติ

แม้ว่าพ่อจะมีอยู่มากมายหลายแบบ คือมีทั้งพ่อของโลก พ่อของราษฎร์ พ่อของครอบครัว พ่อที่ให้กำเนิดทางธรรม มีพระอุปัชฌาย์อาจารย์ เช่นหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายก็ตาม แต่หัวใจของพ่อทุกคนย่อมมีความปรารถนาเหมือนๆ กัน นั่นคือ อยากให้ลูกทุกคนเป็นคนดี มีความสุขความเจริญ

ดังนั้น วันของพ่อ จึงไม่ได้จำกัดเฉพาะเพียงวันใดวันหนึ่ง หากเรารักพ่อ จึงควรทำความดีให้ท่านได้สุขใจ เพราะไม่มีความสุขใดของพ่อจะยิ่งไปกว่า การได้เห็นลูกทุกคนทำในสิ่งที่ดีงาม เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วันของพ่อปีนี้ คุณเตรียมอะไรเป็นของขวัญให้พ่อแล้วหรือยัง?

นานแค่ไหนแล้ว… ที่เราไม่ได้กลับไปกราบเท้าพ่อให้ท่านได้ชื่นใจสักครั้ง

 

 

อุบลเขียว

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016454974810282 Mins