มาร

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2549

 

 

.....มาร แปลว่า ผู้ทำให้ตาย ผู้ฆ่า หมายถึงผู้ขัดขวางมิให้มีโอกาสทำความดีได้โดยสะดวกผู้กำจัดความดีที่มีอยู่ในตัวบุคคลออกไป

 

มาร มี ๕ ประเภท คือ

 

๑. ขันธมาร มารคือร่างกาย เพราะหิวกระหาย เจ็บป่วย ต้องดูแลรักษาตลอดเวลา

๒.กิเลสมาร มารคือกิเลส เพราะครอบงำทำให้เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอด

๓. อภิสังขารมาร มารคืออกุศลกรรม เพราะคอยให้ผลกำจัดขัดขวางทำให้ตกต่ำลงเรื่อยๆ

๔. มัจจุมาร มารคือ หมายตาย เพราะกำจัดชีวิตให้หมดโอกาสทำความดีต่อไปเด็ดขาด

๕. เทวปุตตมาร มารคือเทพบุตรที่ประสงค์ร้าย เพราะคอยขัดขวางทำลาย ไม่ให้โอกาสทำดี

 

 Total Execution Time: 0.020593849817912 Mins