แก่นไตรภพ เรียบเรียง โดย พระเทพกิตติปัญญาคุณ ( กิตฺติวุฑโฒ ภิกขุ )

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2546

.....สวัสดีค่ะ ขึ้นชื่อเรื่องหนังสือที่นำมาแนะนำในครั้งนี้ ออกจะไปทางหนักแน่น จริงจัง ตามแบบฉบับในเนื้อหานั่นเองค่ะ คือประกอบด้วยความจริงแท้ของชีวิตที่ไม่มีเว้น ด้วยต้องแสวงหาอย่างผู้รู้ที่มีความเข้าใจโดยแท้จริง เพราะเท่าที่ผ่านมาความเห็นที่ขัดแย้งกันในเรื่องของพระธรรมวินัย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัย บางยุคต้องหาข้อยุติด้วยการทำสังคายนา หรือเพียงเกิดความสับสนถกเถียงกันเพื่อหาข้อยุติ และในปัจจุบันก็มีอยู่ด้วยกัน ๓ เรื่อง คือ ๑.เรื่อง "ธรรมกาย" เป็นคำสอนของพระพุทธศาสนา หรือลัทธิ ๒.นิพพานเป็นอัตตา หรืออนัตตา และ ๓.อานุภาพพระธรรมกายมีจริงหรืออวดอ้าง สร้างขึ้นให้คนหลงงมงาย

.....หลวงพ่อกิตติวุฑโฒ พระเถระอีกท่านหนึ่ง ผู้ปรารถนาจักให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพระธรรมวินัย และหวังความสามัคคีในหมู่พุทธศาสนา จึงได้รวบรวมค้นหาหลักฐานที่มาของธรรมกายในอดีต เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจว่า คืออย่างไร มีที่มาอย่างไร ให้เห็นว่ามีปรากฏมาแล้วในพระไตรปิฏก คือคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนา ที่สำคัญคือคงทนต่อการพิสูจน์จนปัจจุบัน เพราะแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชไทยในอดีตถึง ๗ พระองค์ ที่ทรงนิพนธ์เรื่องพุทธประวัติหรือปฐมสมโพธิกถา ก็กล่าวถึงธรรมกายอยู่หลายตอน

.....ในส่วนของอานุภาพพระธรรมกายนั้น ต้องกล่าวว่า "ผู้ปฏิบัติและเข้าถึงได้ย่อมเห็นจริง ย่อมทราบได้อย่างชัดเจน" ที่ถือตามพยานผู้เห็นจริงมากล่าวได้ ผู้ยังไม่เป็นดังกล่าวก็คิด ก็พูดไปในส่วนของตน จึงแบ่งเป็น ๒ ฝ่ายโดยปริยาย

.....และที่เกิดความสับสนในหมู่พุทธศาสนิกชนจนกลายเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด เกิดแตกแยกทางความคิด ความเห็นกันขึ้น ก็เพราะไปติดในประเด็นของภาษาที่ใช้ แล้วนำมาตีความหมายกันเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

.....หลวงพ่อกิตติวุฑโฒ ท่านได้รวบรวมเรื่องธรรมกายและนิพพานมาเสนอให้ สำหรับผู้สนใจได้ศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อประเทืองปัญญาเท่านั้น มิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบายเอาหลักวิชาการที่ลึกซึ้งแต่อย่างใด โดยพยายามคงความเป็นของเก่าที่นำมาจากต้นฉบับเดิมล้วน ๆ เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้เปิดใจรับข้อมูลที่มีมาแต่เดิม ค่อยพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วจึงสรุป

.....ถือเป็นวาระพิเศษของการจัดพิมพ์ หนังสือแก่นไตรภพนี้ เพื่อเป็นธรรมบรรณาการส่งบุญกุศลอีกทางหนึ่ง ถวายแด่พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ในงานพระราชเพลิงศพที่ผ่านมา คือเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นครั้งเดียว หนังสือดี ๆ นี้ก็อาจเกิดขึ้นได้ยากแล้วค่ะ

.....สนใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ จิตตภาวันวิทยาลัย เมืองพัทยา ชลบุรี


สุ. พูนพิพัฒน์.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001097830136617 Mins