บัณฑิตทั้งหลายจึงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติสังคหวัตถุธรรมเป็นอย่างยิ่ง และบุคคลใดก็ตามที่มีอริยวินัยประพฤติปฏิบัติสังคหวัตถุธรรมอย่างสม่ำเสมอ ย่อมได้รับการสรรเสริญจากผู้รู้ทั้งหลาย
...อ่านต่อ
สังคมดีที่โลกต้องการ ย่อมหมายถึง กลุ่มคนที่ยู่ร่วมกัน โดยที่สมาชิกทุกคนมนกลุ่มเป็นคนดีที่โลกต้องการ
...อ่านต่อ
โรงเรียนกัลยาณมิตร ที่ประสบความสำเร็จ ในการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรภายในโรงเรียนของตน อาจจะสามารถจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรระหว่างโรงเรียนขึ้นได้ โดยไม่มีปัญหายุ่งยาก
...อ่านต่อ
สถาบันที่ควรจะมีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการร่วมมือส่งเสริมโครงการบ้านกัลยาณมิตรก็คือ โรงเรียน สถาบันการศึกษา และสถาบันสงฆ์ นั่นคือจะต้องส่งเสริมให้มีโรงเรียนกัลยาณมิตร และวัดกัลยาณมิตรขึ้นทั่วประเทศ
...อ่านต่อ
เป็นที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกว่าคนไทยยิ้มง่าย ใจดี มีเมตตากรุณา น่ารัก แต่วัฒนธรรมทางจิตใจอันดีงามเหล่านี้กำลังจะหมดไป เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ได้รับการปลูกฝังให้เกิดความเข้าใจซาบซึ้งอย่างแท้จริง
...อ่านต่อ
CD ชุดนี้ มีถึง ๘ แผ่นด้วยกัน ให้ฟังกันได้มาก ๆ จนรู้จัก เข้าใจ ในพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงมหากรุณาแยกแยะไว้ให้อย่างสมบูรณ์ และคงอยู่นำมาปฏิบัติได้จนถึงยุคสมัยปัจจุบันนี้
...อ่านต่อ
[ต่อ] ๓ . คนดีต้องมีความสำนึกรับผิดชอบต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล