ผู้มีปิยวาจา

วันที่ 02 กพ. พ.ศ.2549

 

 

 

ผู้ใด พึงกล่าวถ้อยคำอันไม่เป็นเหตุให้ใครๆ ขัดใจ

ไม่หยาบคาย เป็นเครื่องให้รู้ความได้และเป็นคำจริง

เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์

 

ขุ. ธ. ๒๕/๗๐