คนพาล 1

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2546

 

 

พวกคนพาล มักทำให้การพบปะกัน การสนิทสนมกัน
หรือแม้กระทั่งบุญคุณที่ทำไว้เก่า สูญสิ้นไปหมด
บุญคุณที่ทำไว้ในพวกคนพาลนั้น
ถึงจะมีมากมายก็สูญเปล่า
เพราะคนพาลย่อมไม่รู้บุญคุณใคร

 

ชุณหชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๕๔๙

 Total Execution Time: 0.0010262688000997 Mins