อบรมผู้นำนักเรียน

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2550

     เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมถวายแด่พระองค์ท่านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวันที่ 15 - 18 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา ชมรมครูแก้ว (คะ – รุ – รัต –ตะ - นัง) สำนักศรัทธาภิบาล วัดพระธรรมกาย จัดโครงการเพิ่มพัฒนาความสะอาด ทั้งกายใจ เทิดไท้ 80 ปี โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจาก 14 แห่ง อาทิ โรงเรียนมัธยมวิสุทธิ์กษัตริย์ตรี, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 200 คน

ทั้งนี้เนื้อหาการอบรมได้เน้นให้ความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของความสะอาด พร้อมเรียนรู้การบริหารจัดการความสะอาดภายในวัดพระธรรมกาย เพื่อนำไปพัฒนาในสถานศึกษาตนเอง พร้อมทั้งฝึกการสร้างผู้นำ โดยเข้าร่วมกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ ให้รู้จักกล้าคิด กล้าพูด และกล้าแสดงออกในทางที่ดี นอกจากนี้ทุกคนยังได้ศึกษาคุณธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต คือ วินัย เคารพ และความอดทน เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.047845983505249 Mins