รับโล่รางวัลมูลนิธิดีเด่น

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2550

     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา สมาคมสันนิบาตภาค 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี , นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ และจังหวัดอ่างทอง จำนวนกว่า 150 คน ร่วมประชุมสันนิบาตมูลนิธิภาค 1 ประจำปี 2549 ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล วัดพระธรรมกาย โดยมีนายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติยศให้กับมูลนิธิ ที่ผ่านการคัดเลือก 3 ลำดับ ดังนี้

รางวัลที่ 1 มูลนิธิธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี , รางวัลที่ 2 มูลนิธิพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ลำดับที่ 3 มูลนิธิโรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ในประอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ

ด้านร้อยตรีสมนึก ชูวิเชียร อุปนายกสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการจัดประชุมในครั้งนี้ว่า เพื่อให้ผู้บริหารมูลนิธิได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน แก่กันและกันเพื่อที่จะได้รับความรู้เพิ่มเติม และสามารถนำไปปรับใช้ดำเนินงานในมูลนิธิของตนเองต่อไป ส่วนเกณฑ์การพิจารณารับโล่เกียรติยศนั้นคัดเลือกโดยดูจากผลงานของแต่ละมูลนิธิ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013235847155253 Mins