คนดีเป็นศรีเมือง

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2550

 

ราชาธิราชน้อม                   ในสัตย์

อำมาตย์เป็นบรรทัด                 ถ่องแท้

ฝูงราษฎร์อยู่ศรีสวัสดิ์                ทุกเมื่อ

เมืองดั่งนี้เลิศแล้ ไพร่ฟ้า            เปรมปรีดิ์