ผาสุกวนิช จัดอบรม

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2550

     ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จ.ราชบุรี จัดอบรมโครงการคุณธรรม นำความรู้สู่วิชาชีพ สาขาวิชาเลขานุการ ประจำปี การศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ให้แก่นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สาขาวิชาเลขานุการ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี โดยมีนายสุรศักดิ์ อาภรณ์เทวัญ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นผู้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นต้นแบบที่ดี สามารถปฏิบัติตนในการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์และเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป

และเมื่อจบการอบรมอาจารย์บุปผา โรจนเลิศ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการ อาจารย์ผู้ประสานงาน กล่าวว่า ทำให้นักศึกษามีพฤติกรรม ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เข้าใจเรื่องราวของกฎแห่งกรรมและวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธที่ดีงาม ซึ่งทั้งผู้อำนวยการ ตลอดจนคณาจารย์ และนักศึกษา ต่างรู้สึกมีความประทับใจจากการมาเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้เป็นอย่างมาก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00092939933141073 Mins