สัมมนาโครงการนำร่อง

วันที่ 05 กย. พ.ศ.2550

      12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการนำร่องพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ ฯ ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์พระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสัมมนาโครงการนำร่องพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ ฯ ขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล

เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2550 เวลา 13.00 – 16.00 น. รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูจาก 12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก เป็นต้น ได้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ

ระหว่างการสัมมนา มีการประชุมคณะกรรมการโครงการนำร่องพัฒนานิสัย ฯ นำการประชุมโดยพระมหาอำนาจ ปฏิภาโณ ต่อด้วยเรื่องการดำเนินกิจกรรมอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวาระวันพ่อแห่งชาติ และแจ้งกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2550

จากการสัมมนาทำให้บุคลากรทางการศึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับทราบข้อมูล และแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการดำเนินโครงการเพื่อจัดระบบการศึกษาให้เน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ โดยยึดหลักมรรคมีองค์ 8 ขั้นพื้นฐาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.031147432327271 Mins