Natural Meditation

วันที่ 07 กย. พ.ศ.2550

       ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่าย Natural Meditation ขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ในพระพุทธศาสนา ได้แก่ รู้จักและเห็นคุณค่าของการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา, เข้าใจในกฎแห่งการกระทำที่ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ในการสร้างเยาวชนที่เป็นทั้งคนเก่ง และดี

โดยในครั้งนี้ มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 222 คน จาก 17 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น

นอกจากจะมีกิจกรรมที่สนุกสนานแล้ว ยังมีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น นั่งสมาธิ ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายธรรมในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ พระอาจารย์สมบัติ สัมมาผโล ในหัวข้อ กิจวัตรที่ดีของคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมพุทธ ฯ , ศีล 8 และสถานการณ์ปัจจุบัน

พระอาจารย์ ณัฐชัย วรังกุโล บรรยายในเรื่องสมาธิ และกฎแห่งกรรม พระอาจารย์อรรถกร ภัททธัมโม บรรยาย เรื่องสมาธิกับประวัติมหาปูชนียาจารย์

ระหว่างการบรรยายธรรมใช้สื่อประกอบการสอน เช่น VCD เฉลย case study และสื่อต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพในเรื่องกฎแห่งกรรม เมื่อจบการอบรมแล้ว มีนิสิต นักศึกษา ปวารณาเข้ารับการอบรมธรรมทายาทรวม 77 คน แบ่งเป็นธรรมทายาทชาย 33 คน และธรรมทายาทหญิง 44 คน อีกด้วย

หลังการเข้าร่วมกิจกรรม ต่างได้รับสาระประโยชน์ และความรู้ต่าง ๆ ทั้งนี้คาดว่านิสิตนักศึกษาจะสามารถนำสิ่งที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และร่วมทำกิจกรรมพัฒนาสังคมกับชมรมพุทธฯแต่ละสถาบันการศึกษาต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013204137484233 Mins