อบรมคณะทำงาน

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2550

       การจัดปฏิบัติธรรม และสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานด้านศีลธรรมในสถานศึกษา เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมคุณภาพ ที่สืบเนื่องจากโครงการนำร่องพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ ฯ ที่จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานด้านศีลธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการนำร่องพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ ฯ ซึ่งในแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน

โดยในวันอังคารที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา มีการจัดอบรมคณะกรรมการทำงาน เพื่อจัดปฏิบัติธรรม และสัมมนาติดตามผลฯ ณ ห้องบัณฑิตแก้ว อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คณะทำงานเห็นความสำคัญ เข้าใจภาพรวมของการจัดปฏิบัติธรรม รวมถึงเรียนรู้รูปแบบการดำเนินกิจกรรม และโครงสร้างของการปฏิบัติงาน

โดยรายละเอียดของการอบรมประกอบด้วย การฟังบรรยายเรื่อง “ความสำคัญของการจัดปฏิบัติธรรม และสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานด้านศีลธรรมในสถานศึกษา” โดยพระมหาอำนาจ ปฏิภาโณ กรรมการและเลขานุการโครงการนำร่อง ฯ, ต่อด้วยการชี้แจงโครงสร้าง และภาพรวมของการทำงาน, ศึกษารูปแบบการดำเนินกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยการจำลองการจัดงานเสมือนจริง, ประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนการจัดงานของสำนักงานเขตฯ และนำเสนอแผนงาน

ซึ่งในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ จำนวน 21 ท่าน จาก 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 1 ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3

จากการอบรม ทำให้เกิดกลุ่มผู้นำในแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้รวมกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาต้นบุญต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านศีลธรรมให้กับนักเรียน อันจะขยายผลไปสู่สังคม และประเทศสืบไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012951175371806 Mins