โครงการแลกเปลี่ยน

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2550

        ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ส่งตัวแทนในนามมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 6 ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดยองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก โดยมีเยาวชนตัวแทนศูนย์ภาคีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 62 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย บังคลาเทศ มาเลเซีย และไต้หวัน โดยได้รับความสนับสนุนจากสมาคมยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งประเทศญี่ปุ่น (All Japan Young Buddhist Association)

ซึ่งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนพุทธฯ ครั้งนี้ ได้จัดขึ้นใน 4 เมืองหลักของญี่ปุ่น โดยมีวัดเก่าแก่ของญี่ปุ่น ซึ่งมีอายุระหว่าง 800 – 1,300 ปี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ วัดเอ็นเกียว เมืองฮิเมจิ, วัดชิเต็นโน่ เมืองโอซาก้า, วัดไดเน็นบูซุ เมืองโกเบ และวัดโทนัน-อิน เมืองนารา

โดยตัวแทนจากชมรมพุทธศาสตร์สากล ฯ ในนามมูลนิธิธรรมกาย ได้แก่ กัลฯ มยุรี ทวีบุญ, กัล ฯ ชฎาพร เทพปิยะวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังมีกัลฯ สุชาดา ศรีเศรษฐวรกุล จากวัดภาวนาโอซาก้า และกัลฯ ษมาวดี เจริญศรีเศรษฐ์ จากศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียว เข้าร่วมโครงการ และให้คำแนะนำตลอดโครงการ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ และติดตามผลการดำเนินงาน ระหว่างองค์กรเยาวชนพุทธทั่วโลก โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานเผยแผ่พุทธศาสนาของแต่ละศูนย์ภาคี, การติดตามผลการดำเนินงานเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศ ของชมรมเยาวชนพุทธ ที่ใช้ชื่อกลุ่มว่า “Club 25”

นับเป็นโครงการร่วมมือกันระดับนานาชาติ ที่มีผลต่อการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประจำชาติ รวมถึงเป็นโอกาสอันดีให้เยาวชนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเป็นยุวทูต ตัวแทนในการเผยแผ่ศาสนา ซึ่งจะยังประโยชน์ยิ่งแก่ตนเอง สังคมของตนรวมไปยังสังคมโลกและช่วยกันทำหน้าที่เป็นกำลังแก่พระพุทธศาสนาสืบไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010255138079325 Mins