Final score

วันที่ 14 กย. พ.ศ.2550

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการแนะแนวการศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า “Final score” ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล ฯ ระหว่างวันเสาร์ที่ 8 ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2550

สืบเนื่องจากโครงการ Smart Leader ซึ่งเปิดตัวขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้สร้างกลุ่มผู้นำนักเรียนทั้งเก่งและดีขึ้นในสังกัดสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร เขต 1 ทำหน้าที่เป็นผู้นำเยาวชนทางด้านคุณธรรม ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลมาโดยตลอด

การจัดโครงการ Final Score แนะแนวการศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้นำนักเรียนทั้งเก่งและดีได้มีโอกาสเรียนรู้ระบบการศึกษา, ประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย, การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในช่วงวัยรุ่นและเพื่อเพิ่มพูนศีลธรรม, ฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี ทั้งยังเป็นการขยายกลุ่มสมาชิก Smart Leader ด้วยกิจกรรมแนะแนวเรียนต่ออีกด้วย

โดยในวันแรก น้องๆนักเรียนก็ได้ร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์พิเศษ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่ตุ๊กตา อินทิรา แดงจำรูญ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คณะศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นการแนะนำคณะกรรมการ Smart Leader แต่ละฝ่าย เพื่อแบ่งกลุ่ม และประชุมฝ่ายงานตามความสนใจ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ อธิชนากร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ข้อคิดและแนะนำวิธีเรียนให้ประสบความสำเร็จ ช่วงค่ำมีการสวดมนต์ทำวัตรเย็น และอาราธนาศีล 8 ต่อด้วยการฟังบรรยายธรรมจาก พระมหาอำนาจ ปฏิภาโณ เรื่อง การบริหารเวลา, เปิดโลกการศึกษาด้วยวิธีธรรม, สมาธิกับการเรียน และการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

และในวันที่ 9 กันยายน ช่วงเช้ามีกิจกรรมออกกำลังกาย ต่อด้วยการรับฟังโอวาท และรับของที่ระลึกโครงการ, จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนะแนวโดยพี่ ๆ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ, พิธีรับขวัญน้องจากใจพี่ๆ ชมรมพุทธ ฯ

ในครั้งนี้ มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 43 คน จาก 14 โรงเรียนชั้นนำ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคิณีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นต้น

และคาดหวังว่า โครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ไปยังกลุ่มผู้นำนักเรียนทั้งเก่งและดีไปด้วยพร้อม ๆ กัน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างของการนำหลักการดำเนินชีวิตตามวิถีพุทธ ให้กับเยาวชนได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องดีงามสืบไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.031564648946126 Mins