วัดภาวนาฮ่องกง จัดสอบ

วันที่ 13 มีค. พ.ศ.2551

     การเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าในหลักธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางหนึ่งคือการได้เข้าศึกษาที่มีการเรียนและจัดสอบที่เรียกว่า “การเรียนการสอนธรรมศึกษา” สำหรับฆราวาส ส่วนทางฝ่ายพระภิกษุสามเณรเรียกว่า “นักธรรม” เป็นหลักสูตรในระดับชั้นตั้งแต่ ธรรมศึกษาชั้นตรี- โท- เอก ซึ่งไม่เฉพาะแต่ภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยปัจจุบันการจัดให้มีการเรียนการสอบในต่างประเทศจัดให้มีขึ้นเช่นกัน

โดยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา วัดภาวนาฮ่องกง ประเทศฮ่องกง เป็นวัดศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ได้จัดให้มีการสอบธรรมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2550 ขึ้น ได้รับความเมตตาจากพระราชโสภณ หัวหน้าฝ่ายธุรการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จากประเทศไทย เมตตาเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย ต่อมาเป็นพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2549 แก่นักเรียนธรรมศึกษา ชั้น เอก โท และ ตรี และ พิธีมอบใบตราตั้งกรรมการตรวจสอบสนามหลวง วัดภาวนาฮ่องกง จากนั้นประธานสงฆ์ให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวง ซึ่งการสอบครั้งนี้ มี 4 วิชา คือ สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรมะ วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัยบัญญัติ

จากนั้น ภาคบ่ายคณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงจากวัดไทหว่อ ประเทศฮ่องกง นำโดยพระครูใบฎีกามานิตย์ คุณธัมโม เจ้าอาวาสวัดไทหว่อ ได้นำพระราชสุทธิมงคล พระราชญาณกวี และพระมหาอาชว์ อาชชะวะปะเสฏโฐ มาเยี่ยมสนามสอบที่วัดภาวนาฮ่องกง นับเป็นโอกาสที่ดีแก่คณะผู้จัดสอบ และนักศึกษาอีกด้วย.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011814832687378 Mins