มหาสังฆทาน ๔ บุญใหญ่

วันที่ 22 เมย. พ.ศ.2551

     วันคุ้มครองโลก คือ วันที่เป็นประดุจสัญลักษณ์ว่า โลกของเราจะปลอดภัยและบังเกิดสันติภาพที่แท้จริงได้ด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้น เมื่อวันคุ้มครองโลกเวียนมาบรรจบ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธบริษัท ๔ จะได้มาหลอมรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน แสดงพลังอันบริสุทธิ์ช่วยกันจรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อคุ้มครองโลกและมวลมนุษยชาติ

วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดงาน ๔ บุญใหญ่อัศจรรย์ในวันเดียว ตรงกับวันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้ นับเป็นโอกาสพิเศษที่พุทธบริษัท ๔ จะได้มาช่วยกันทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนา ด้วยการสั่งสมมหาทานบารมีให้ยิ่งกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งในวันคุ้มครองโลกปีนี้ จะมีบุญใหญ่บังเกิดขึ้นพร้อมกันถึง ๔ บุญ ดังนี้

๑. พิธีถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ

นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐที่ทุกท่านจะได้มาถวายมหาสังฆทานแด่พระสังฆาธิการ รวมถึงพระผู้ติดตาม และตัวแทนคณะสงฆ์จาก ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนกว่าแสนรูปจาก ๒๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการจากทั่วทุกภาคของประเทศ นำโดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ที่จะเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ มหาสังฆทานในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การรวมพุทธบุตรให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและ มั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบไป

๒. พิธีถวายองค์พระประธาน ประดิษฐาน ณ วัดต่าง ในประเทศศรีลังกา จำนวน ๒๒๒ องค์

มาร่วมกันอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญใน พิธีถวายพระประธานจำนวน ๒๒๒ องค์ เพื่อนำไป ประดิษฐาน ณ วัดต่างๆ ในประเทศศรีลังกา อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมสายใยพุทธบุตรทั่วโลกให้เป็น หนึ่งเดียวกัน และนำพาชาวโลกให้หันมาศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ การปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน อันเป็นกายตรัสรู้ธรรม ที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน ซึ่งในอนาคตพุทธบุตรทุกนิกายจะได้ช่วยกันเผยแผ่ความรู้อันสำคัญนี้ไปสู่ชาวโลก โดยมีจุดเริ่มต้นจากการถวายพุทธปฏิมากรนี้ให้แก่ประเทศศรีลังกาเป็นประเทศแรกของโลก

๓. พิธีหล่อพระประธานถวายวัดบ้านขุน ๑

วัดบ้านขุน ๑ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ คือพุทธสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสร้างศาสนทายาทในพื้นที่สูง ซึ่งทุกๆ ปีจะมีกุลบุตร ชาวไทยภูเขาสนใจเข้ามาบวชเรียนเป็นสามเณรกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการหล่อพระประธานเพื่อถวาย วัดบ้านขุน ๑ นี้ นับเป็นนิมิตหมายอันสำคัญว่า พระพุทธศาสนาจะสามารถประดิษฐานอย่างมั่นคงบนยอดดอย เพื่อเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดให้แก่ พี่น้องชาวไทยภูเขาทุกคนสืบไป

๔. พิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์

ปิดท้ายบุญใหญ่ในวันคุ้มครองโลก ด้วยพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ ซึ่งในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสร้างพระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อของ ตัวท่านและหมู่ญาติผู้เป็นที่รัก อันจะเป็นทางมาแห่ง บุญกุศลยิ่งใหญ่จากการร่วมสถาปนากายมหาบุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บังเกิด และคงอยู่คู่โลกใบนี้ไปอีกนานนับพันปี ซึ่งจะยังความปลื้มปีติให้เกิดขึ้นแก่ท่านไปจนตลอดชีวิต และยังเป็นเสบียงบุญ ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติตราบจนเข้าถึงพระนิพพาน

มหานิสงส์วันคุ้มครองโลก

อานิสงส์ถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ

ถวายภัตตาหารพระ ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเบญจพรธรรม ๕ ประการ คือ เป็นผู้อุดมไปด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ

ถวายไตรจีวร ทำให้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใส มีรัศมีออกจากกาย มีฤทธิ์ มีเดช มีผิวกายละเอียด นุ่มนวล เมื่อเสวยสุขอยู่ในโลกสวรรค์ ย่อม ได้ผ้าทิพย์อันงดงาม เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานการบวชให้ จะมีผ้าไตรจีวรมาห่มคลุมกาย ประดุจเลื่อนลอยมาจากนภากาศ

ถวายยา ทำให้มีอายุยืนยาว มีกำลังเป็นเลิศ ไม่พลัดพรากจากของรัก ไม่มีอันตรายมากล้ำกราย ปราศจากสิ่งอัปมงคล เป็นผู้มีเวลามากและทรัพย์จะไม่สูญเปล่าไปกับความเจ็บป่วย

ถวายปัจจัยไทยธรรม ทำให้เป็นผู้มีทรัพย์ รื้อผังจนกลายเป็นผังสำเร็จของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา ทำให้สมปรารถนาในทุกสิ่ง

ถวายย่าม ทำให้ทรัพย์คงอยู่อย่างปลอดภัย ไม่เสื่อมไปด้วยเภทภัยต่างๆ

อานิสงส์การสร้างและถวายพุทธปฏิมากร

- ได้บังเกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนา

- ได้ลักษณะมหาบุรุษ เป็นที่เคารพเลื่อมใส ของมหาชน

- มีอายุขัยยืนยาว และมีชื่อเสียงขจรขจาย ด้วยผลบุญจากการสร้างและถวายพุทธปฏิมากร เพื่อเผยแผ่และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

-ได้เข้าถึงฐานะอันเลิศและฐานะอันประเสริฐ คือได้มนุษย์สมบัติอันเลิศ ทิพย์สมบัติอันเลิศ และนิพพานสมบัติอันประเสริฐ

- ได้ผังสำเร็จในการเข้าถึงพระธรรมกายด้วยผลบุญที่ได้ร่วมสร้างและถวายพุทธปฏิมากร อันเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมกายภายใน

กำหนดการงานบุญวันคุ้มครองโลก วันอังคารที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ภาคเช้า สภาธรรมกายสากล

๐๘.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า

๐๙.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม

๑๑.๐๐ น. พิธีกล่าวคำถวายองค์พระธรรมกายประจำตัว

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน แด่คณะสงฆ์

รับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย มหารัตนวิหารคด

๑๒.๔๕ น. เดินทางไปมหารัตนวิหารคด

๑๓.๓๐ น. พิธีถวายองค์พระประธานประดิษฐาน ณ วัดต่างในประเทศศรีลังกาจำนวน ๒๒๒ องค์

พิธีถวายไทยธรรมแด่พุทธบุตร ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด

๑๖.๐๐ น. เสร็จพิธีภาคบ่าย

ภาคเย็น ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์

๑๖.๕๐ น. สาธุชนผู้มีบุญพร้อมในพื้นที่ประกอบพิธี

๑๗.๐๐ น. พิธีหล่อพระประธาน ประดิษฐาน

ณ วัดบ้านขุน ๑ จังหวัดเชียงใหม่

และพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว

ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์

๑๘.๐๐ น. เสร็จพิธี รับเหรียญที่ระลึก รุ่นรวยฉับพลัน

ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทาน ๔ บุญใหญ่ วันคุ้มครองโลก ในวันนี้ และกรุณาสวมชุดขาว เพื่อแสดงความเคารพในพระรัตนตรัย และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ซึ่งจะเป็นบ่อเกิดแห่งสิริมงคลในชีวิต

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (๐๒) ๘๓๑-๑๐๐๐

(จาก..วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๖๑ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๑, หน้า ๔๐-๔๓).

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010982990264893 Mins